Privredna i ekonomska saradnja

Štampa

Jedan od naših osnovnih zadataka je podsticanje i razvoj saradnje u oblasti privrede i korišćenja prirodnih resursa, tj. unapređenja ekonomske saradnje u svim segmentima. U tom cilju Predstavništvo radi na: stalnom podsticanju neposredne saradnje između privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije, promociji privrednih potencijala Republike Srpske, podsticanju direktnih ulaganja u Republiku Srpsku i podsticanju izvoza iz Republike Srpske.


Aktivnosti Predstavništva na polju privredne i ekonomske saradnje za 2020. godinu

Projekat „Podrinje"

Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, koje ima ulogu koordinatora operativnih aktivnosti na projektu „Podrinje“, nastaviće i u 2020. godini aktivnosti vezane za realizaciju usvojenog Akcionog plana Programa razvoja Podrinja 2018-2022 u skladu sa preporukama nosioca projekta - Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Ministarstva privrede Republike Srbije.

Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Projekat „Podsticaj međusobne saradnje i promocija privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije“

Ovaj projekat Predstavništvo realizuje već nekoliko godina putem veb-sajta sa ciljem da poveže kompanije koje su zainteresovane za uspostavljanje i proširivanje saradnje sa firmama i kompanijama iz Republike Srpske koje žele da plasiraju svoje proizvode i usluge na tržište Srbije ili da u Srbiji nađu poslovnog partnera. U 2020. godini u okviru novog veb-sajta ažuriraćemo prezentacije postojećih firmi i inicirati prijavljivanje novih kompanija da se predstave u elektronskom katalogu na ovaj način. U realizaciju ovog projekta trebalo bi da se uključe i privredne komore i resorna ministarstva Republike Srpske i Republike Srbije.

Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Promocija prirodnih i privrednih potencijala i podrška preduzećima

U okviru ovog zadatka obavljaćemo slijedeće aktivnosti:


a) Na incijativu i prijedlog opštine i/ili privrednog subjekta promovisaćemo razvojne projekte i organizovaćemo pojedinačne promocije preduzeća u cilju privlačenja stranih investitora i upoznavanja sa ponudom roba i usluga iz Republike Srpske.
b) Posebnu pažnju posvetićemo promociji prirodnih i privrednih potencijala Republike Srpske na novom veb-sajtu Predstavništva koji planiramo izraditi u 2020. godini. U okviru rubrike „U fokusu“ i dalje ćemo objavljivati javne pozive i druge materijale koje nam dostave opštine ili drugi subjekti iz Republike Srpske.
v) U zavisnosti od ispoljenih interesa i potreba, kao i do sada, pružaćemo podršku našim preduzećima prilikom uspostavljanja saradnje sa privrednim subjektima u Srbiji, te davati informativnu i tehničko-organizacionu pomoć u vezi sa njihovim učešćem na poslovnim forumima, promotivnim skupovima, konferncijama i sličnim događajima. U ovim aktivnostima naročito ćemo podsticati neposrednu saradnju malih i srednjih preduzeća, prije svega onih koji bi kandidovali zajedničke projekate za finansijsku podršku iz fondova Evropske unije ili nekih drugih fondova.

 

Podsticanje proizvođača iz Srbije za ulaganja u Republiku Srpsku

Predstavništvo će kroz razgovore i direktne kontakte sa proizvođačima u Srbiji, sugerisati i podsticati ih da u proizvodnim pogonima u Republici Srpskoj organizuju proizvodnju svojih robnih marki. Na ovakav način doprinijelo bi se zapošljavanju radnika i razvoju privrede Republike Srpske, a proizvođači iz Srbije bi obezbijedili bolji plasman svojih proizvoda i na tržištu Federacije BiH, prije nego otvaranjem predstavništava svojih firmi u Federaciji BiH što je do sada bila česta praksa.

 

Praćenje i rješavanje problema sa kojima se susreću privrednici iz Srbije prilikom poslovanja u Republici Srpskoj

Predstavništvo će i dalje nastojati da inicira rješavanje problema koje imaju privrednici iz Srbije prilikom poslovanja u Republici Srpskoj i o tome obavještavati resorna ministarstva i privredne komore Republike Srpske i Srbije i pružati podršku subjektima koji nam se direktno obrate za pomoć u rješavanju konkretnih problema.


Susreti privrednika Srbije i Srpske u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji"

Predstavništvo će, uz podršku Privredne komore Republike Srpske, i u 2020. godini organizovati promocije privrednih potencijala Republike Srpske, kao i razgovore predstavnika Privredne komore i privrednika iz Republike Srpske sa predstavnicima regionalnih privrednih komora i privrednicima Republike Srbije u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“. U okviru ove manifestacije ćemo nastojati da organizujemo što plodotvornije privredne susrete u gradovima Srbije kako bi privrednici Srbije i Srpske uspostavljali i proširivali direktnu saradnju.

 

Organizovanje nastupa predstavnika iz Republike Srpske na Beogradskom sajmu

Predstavništvo će u 2020. godini biti organizator zajedničkih nastupa predstavnika iz Republike Srpske na sljedećim međunarodnim manifestacijama na Beogradskom sajmu i to:

 

Podrška izlagačima iz Republike Srpske na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu i Subotici

Izlagačima iz Republike Srpske koji budu učestvovali i na drugim značajnim sajamskim manifestacijama Predstavništvo će i dalje pružati informativnu i tehničku pomoć. Po potrebi, organizovaćemo posjete predstavnika Vlade i ministarstava Republike Srpske sajamskim manifestacijama, kao i radne sastanke i razgovore koji bi se tim povodima vodili sa predstavnicima institucija i Vlade Srbije i drugim subjektima.

Pregled sajmova u 2020. godini na kojima su prethodnih godina nastupali naši izlagači i koje ćemo podržati i ove godine:

 

Šesti festival destinacija i manifestacija Beogradski manifest

Predstavništvo će i u 2020. godini u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske pružiti podršku predstavljanju turističke ponude Republike Srpske na Festivalu destinacija i manifestacija „Beogradski manifest“. Ovaj Festival je najveći regionalni porodični festival manifestacija i destinacija, koji se u maju održava na Beogradskoj tvrđavi i u parku Kalemegdan. Koncept festivala omogućava posjetiocima da se kroz zabavan i kvalitetno proveden porodični dan, upoznaju sa mogućnostima koje nudi regionalna turistička ponuda.

 

Četvrto „Veče Jahorine“ u Beogradu Beogradski manifest

Predstavništvo već tri godine u saradnji sa Olimpijskim centrom „Jahorina“ organizuje „Veče Jahorine“ u Beogradu. Ovaj događaj je od izuzetne važnosti za OC „Jahorina“ jer se na njemu predstavljaju ostvareni rezultati, promovišu novi projekti i najavljuje naredna zimska sezona. Ukoliko bude postojao interes i na inicijativu OC „Jahorina“ Predstavništvo će i u 2020. godini podržati ovaj događaj.

 

Obrazovanje poslovnog kluba Republike Srpske u Srbiji

Predstavništvo već duže vrijeme pokušava da obrazuje Poslovni klub Republike Srpske u Beogradu. Pripremljena su potrebna osnivačka akata u skladu sa Zakonom o udruženjima građana Republike Srbije, obavljeni su razgovori sa predstavnicima brojnih firmi i kompanija koje bi mogle biti osnivači kluba, a spisak potencijalnih članova dostavili smo nadležnim organima Republike Srpske sa ciljem da daju svoje prijedloge i sugestije. Za realizaciju ove aktivnosti potrebna je podrška resornog ministarstva i Privredne komore Republike Srpske. Predstavništvo će, u uvjerenju da je to zaista potrebno, i u narednom periodu nastaviti sa inicijativom da se stvore uslovi za formiranje Poslovnog kluba Republike Srpske u Srbiji.

 

Realizaciju i informacije o ovim aktivnostima možete pratiti u rubrici Aktuelnosti.