Page 14 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 14

14           Извјештај о раду за 2015. годину                                                                            15
        потписали министар трговине и туризма РС Предраг Глухаковић и директор                     ММ Бања Лука Дестилација Теслић, Александрија Зворник и Крајина клас Бања
        предузећа “Скијалишта Србије” Дејан Љевнајић.                                      Лука) заједно са представницима Подручне привредне коморе Бања Лука

                                                                    посјетила је 8. децембра предузеће “Бамби” и 9. децембра трговински ланац
           У овом извјештајном периоду пружили смо помоћ „Унис Претис Комерцу“                       “ДИС” Крњево.
        д.о.о. из Београда тако што смо се са додатним информацијама и релевантним
        подацима обратили Министарству финансија и Министарству правде, Оделењу                            И даље посебну пажњу посвећујемо представљању развојних пројеката,
        за међународну правну помоћ, Владе Републике Србије и прибавили Мишљење                         инвестиционих и природних потенцијала Републике Српске на нашем веб
        по захтјеву „Унис Претис Комерца“ у вези са рјешавањем права својине на                   сајту. У посебној рубрици „У фокусу“ редовно дајемо актуелности и тематске
        пословном простору у згради на Теразијама број 27 у Београду који се налази                      блокове прије свега из области привреде, а објављујемо и јавне позиве за
        у режиму имовине која је проглашена од посебног значаја за Републику Српску.                      учешће у конкретним пројектима за субјекте који су заинтересовани да их
        Привредној комори Републике Српске обезбиједили смо информације од                        објаве и преко сајта Представништва. Једном седмично објављујемо економске

        Министарства пољопривреде Србије које се односе на правила извоза/увоза пива                      прегледе недјеље из Србије и Републике Српске, које радимо у сарадњи са
        у Србију и проблеме у случају навођења два увозника на етикети/декларацији,                       порталом еКапија. У посебном Билтену, поред осталих садржаја, у сваком броју
        а за потребе Бањалучке пиваре а.д. Након тога прослиједили смо Министарству                       представљамо једну општину Републике Српске. У 2015. години представили
        трговине, туризма и телекомуникација Србије иницијативу Привредне коморе                        смо општине: Источни Дрвар, Угљевик, Теслић, Рогатицу, Осмаци, Челинац,
        Републике Српске везано за различито тумачење исте одредбе транспоноване из                       Калиновик, Брод и Котор Варош.
        Уредбе Европске комисије и њене примјене у Србији и БиХ. Такође, Републичку
        агенцију за развој малих и средњих предузећа, која је у сарадњи са Регионалном
        развојном агенцијом за Херцеговину партнер у провођењу треће иницијативе                        2. Научно-техничка сарадња
        Пројекта „MarketMakers“ који подржава Влада Швајцарске, а у којој је основни
        циљ развој тржишних могућности у области туризма у Републици Српској и                        У Институту за међународну политику и привреду на тему „Дејтонски
        БиХ,  повезали смо са туристичким организацијама, агенцијама, савезима,                     споразум - две деценије мира и поуке за свет“ 19. новембра одржана је

        туристичким центрима из Београда и Србије како би дошло до сарадње и додатног                      међународна научна конференција са циљем да се, на научном нивоу, укаже
        промовисања наших туристичких потенцијала кроз понуде развијене у оквиру                        на статус Републике Српске 20 година након Дејтонског споразума. У оквриру
        поменутог Пројекта. Представништво је Министарству индустрије, енергетике                     четири тематске сесије разматрани су: историјски и међународни значај Дејтона,
        и рударства прослиједило информације шведске компаније “Plagazi AB” која је                       конституционални дизајн Босне и Херцеговине, однос између духа и слова Дејтона,
        показала интерес за инвстирање у изградњу електрана које би користиле као                        трансформација Анекса IV, номинална и стварна улога високог представника,
        гориво комунални отпад.                                                 будућност полупротектората, европска перспектива Републике Српске и БиХ и
        Представништво је координирало учешће директора Туристичке организације                         др. У раду скупа учествовало је 29 истакнутих интелектуалаца и научних радника
        РС Наде Јовановић и министра трговине и туризма Предрага Глухаковића на                    из Републике Српске и Републике Србије. У име организатора конференцију су
        5. Бизнис конференцији “Како повећати конкурентност и приходе туристичког                        отврили проф. др Ненад Кецмановић са Факултета политичких наука, проф. др

        тржишта Југоисточне европе” која је одржана 30. септембра у Сава центру у                  Бранислав Ђорђевић директор Института за међународну политику и привреду
        Београду.                                                        и Млађен Цицовић директор Представништва. У поздравној бесједи, Милорад
        Представништво је помогло учешће фирми из Србије на Форуму о привредној                         Додик, предсједник Републике Српске, говорио је о актуелним контроверзама
        сарадњи Републике Српске и Србије који је одржан у Бањој Луци 19. новембра                       везаним за Дејтонски споразум. На конференцији су говорили и предсједник
        у организацији Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа РС и                       Академије наука и умјетности Републике Српске Рајко Кузмановић, академик
        Националне агенције за регионални развој Републике Србије.                               Алекса Буха, академик Снежана савић, Ненад Кецмановић, Чедомир Антић,
        Делегација привредника из Републике Српске (Витаминка Бања Лука, Бањалучка                       доцент Филозофског факултета у Београду и други а ауторизована излагања биће
        пивара, Младегс Пак Прњавор, Дукат Бања Лука, Fratello trade Бања Лука, Адриа                      објављена у зборнику са конференције. Представништво је финансирало
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19