Page 11 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 11

10 Извјештај о раду за 2015. годину                                 11
 развијању и унапређењу  економске и привредне сарадње, као и на јачању  рјешавано у наредном периоду.
 институционалне сарадње Републике Српске и Србије.   Полазећи од договора са састанка одржаног 20. фебруара у „Велетржници

  У организацији Представништва 20. фебруара одржан је  састанак у  Београд“, Представништво РС у Србији и Министарство трговине и туризма
 “Велетржници Београд“ у Београду. Министар трговине и туризма Предраг  Републике Српске у сарадњи са градоначелником Бијељине и Подручном
 Глухаковић и директор Цицовић разговарали су са директором ове велетржнице  привредном комором Бијељина организовали су састанак са удруженим
 Наташом Путник и, што је најважније, договорено је да “Велетржница Београд“  пољопривредним произвођачима Семберије који је одржан 17. априла у
 уступи двадесет мјеста пољопривредним произвођачима и трговцима из  Привредној комори Бијељине. На састанку је разговарано о могућностима
 Републике Српске, како би имали најбоље услове (50% попуста), а у новој хали,  унапређења робне размјене и, посебно, присуства пољопривредних производа
 која је у изградњи, за Српску биће одвојен магацин од 200м².  из Републике Српске на тржишту Србије, а представљено је и пословање
  Представништво је заједно са Форумом послодаваца Србије 20. фебруара  „Велетржнице Београд“. Овом приликом Наташа Путник је истакла да се овим
 организовало и састанак представника тог форума са министрима у Влади  реализује договор са Министарством трговине и туризма Републике Српске о

 Републике Српске, министром индустрије, енергетике и рударства Петром  унапређењу промета и економске сарадње Србије и Републике Српске и потврдила
 Ђокићем и министром трговине и туризма Предрагом Глухаковићем. На састанку  могућност да се пољопривредницима из Српске по субвенционисаним цијенама
 је разматрана могућност да се компаније из Србије које су своја представништва  уступе мјеста за трговину у Београду. У разговору на овом састанку учествовали
 преселила у Федерацију БиХ поново региструју у Српској. Према ријечима  су: помоћник министра за трговину Српске Душанка Тегелтија, директор
 министра Ђокића, први конкретан покушај у том смјеру биће предлагање, а потом  Представништва г. Цицовић, потпредсједник Удружења повртара Републике
 и усвајање групе закона који ће изједначити услове пословања између Републике  Српске Раде Јовићевић, предсједник Привредног савјета Бијељине Ђорђе
 Српске и ФБиХ у погледу пореских стопа и неких других фискалних обавеза, које  Славињак и други. Представници удружених пољопривредних произвођача
 су можда раније утицале да компаније из Српске оду у Федерацију. Предсједник  изразили су велику заинтересованост за организован пласман пољопривредних
 Форума послодаваца Србије Максо Ђукић изразио је спремност да Форум, у  производа на тржиште Београда и Србије, као и спремност да у неком краћем
 сарадњи са Представништвом РС у Србији, пружи подршку Влади Републике  року припреме конкретне понуде. Будући да „Велетржница Београд“ има најбољу
 Српске у реализацији намјере да се представништва великих компанија врате у  локацију у региону, саобраћајну повезаност са најважнијим дистрибутивним

 Српску. Током састанка било је ријечи и о потреби да се у Београду у перспективи  центрима и међународним аутопутем, пољопривредним произвођачима и
 отвори изложбени павиљон привреде Републике Српске, што би била добра  трговцима из Републике Српске отварају се нове могућности које ће с обзиром
 могућност да се потенцијалним партнерима који као учесници пословних форума  на истакнуте повољности довести и до добрих резултата.
 долазе у Београд презентују потенцијали и фирме Републике Српске.
  Министар за економске односе и регионалну сарадњу Златан Клокић 21.   Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са Министарством
 фебруара посјетио је Представништво и са директором Цицовићем разговарао о  индустрије, енергетике и рударства Владе Републике Српске, уз подршку
 планским активностима за текућу годину, као и о обиљежавању Дана Републике  Представништва организовала је наступ компанија из Републике Српске на 59.
 Српске у Србији које је Представништво организовало 28. фебруара. међународном сајму технике и техничких достигнућа „Корак у будућност“,
  Представништво је припремило састанак министра трговине и туризма  који је одржан од 11. до 15. маја на Београдском сајму. Међу 500 излагача из 25

 Предрага Глухаковића и министра туризма, трговине и телекомуникације у Влади  земаља, своје производне програме на заједничком штанду Привредне коморе
 Србије Расима Љајића који је одржан 21. фебруара. Министри су договорили  Републике Српске представиле су компаније „Брас комерц“ из Бање Луке,
 формирање радних група које ће у наредном периоду дефинисати приоритете  „Елкер“ из Љубије, „Орао“ из Бијељине и „Винекс“ из Челинца, а 18 компанија
 будућег заједничког рада у области заштите потрошача и конкуренције, као и у  представљено је каталошки. Након званичног отварања сајма министар
 области робних резерви, а практиковаће се одржавање и редовних састанака  привреде Србије Жељко Сертић, заједно са директором Цицовићем, посјетио је
 на којима ће се разматрати реализација договореног. На овом састанку је било  штанд Републике Српске. Представници наших компанија су изјавили да очекују
 ријечи о компанијама из Србије које су своје пословање преселиле из Српске у  да ће након београдског сајма доћи до ширења пласмана производа њихових
 Федерацију БиХ и договорено да ће ово питање бити конкретно појединачно компанија на тржишту региона. На Сајму је представљен концепт интелигентне
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16