Page 10 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 10

10     Извјештај о раду за 2019. годину                                                                                  11
        Владе АП Војводине Ђорђем Милићевићем отворила сајмску манифестацију.                      Из Републике Српске представили су се: ХИ „Дестилација“ а.д. Теслић, „Фармавит“
        Сајам су организовали Покрајински секретаријат за регионални развој,                       д.о.о. Љубиње, „Херцеговина мед“ д.о.о. Требиње, „Љбиље“ д.о.о. Љубиње,

        међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и војвођански Фонд за пружање                        „Витаминка“ а.д. Бања Лука, „PS Tech“ д.о.о. Бања Лука, „Техно инде“ д.о.о. Бања
        помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима. Туристичку понуду Републике                       Лука и „Кupres milch“ д.о.о. Kупрес. У току сајма одржани су стручни скупови,
        Српске на овом сајму представила је Туристичка организација Републике Српске у                     конгреси, предавања и конференције на којима су привредници и стручњаци из
        сарадњи са Представништвом Републике Српске у Србији, на позив Покрајинског                       многих области размјењивали знања и искуства. Такође, одржани су и сусрети
        секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну                       привредника у оквиру Европске мреже предузетништва. Удружење произвођача
        самоуправу. Поред представниика привредних комора Републике Српске,                        Романијски скоруп-кајмак освојило је двије златне медаље за млади димљени
        Бањалуке, Војводине, туристичких организација Републике Српске и Војводине,                       кајмак и димљени суви сир. На овогодишњем сајму пољопривреде у оквиру
        Заједничког вијећа општина Вуковара, привредника из Србије, Републике Српске                      Изложбе стоке, први пут је организовано предтсављање генетских потенцијала
        и региона, „Сајам завичаја“ је окупио и око 50 завичајних удружења, која својим                     аутохтоних раса. Представништво Републике Српске у Србији је и ове године,

        деловањем чине мост између Србије и држава из којих су се доселили. Ова                   у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, пружило подршку
        активност није била предвиђена Планом и програмом рада за 2019. годину а                        привредницима из Републике Српске који су учествовали на овом сајму.
        Представништво је пружило техничку и организациону подршку одржавању овог
        сајма.                                                             5. Фестивал туристичких дестинација и манифестацја „Београдски
                                                                    манифест“ одржан је од 24. до 26. маја на Београдској тврђави Калемегдану.
           Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са Спољнотрговинском                        Фестивал на којем учествују излагачи из Републике Српске, Словеније и Црне
        комором БиХ и Представништвом Републике Српске у Србији, организовала                      Горе отворио је министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Расим
        је наступ привредника из области металне и електро индустрије на 63.                     Љајић. Свечаном отварању присуствовали су и помоћница министра трговине
        Међународном сајму технике и техничких достигнућа који се одржао у Београду                       и туризма Републике Српске Драгана Ристић и савјетник министра трговине и
        од 21. до 24. маја. Сајам је отворио министар за иновације и технолошки развој                     туризма Миладин Лазић. У сарадњи и уз подршку Представништва Републике
        Србије Ненад Поповић, који је претходно са предсједником Привредне коморе                        Српске у Србији, Туристичка организација Републике Српске већ трећу годину

        Републике Српске Борком Ђурићем и шефом Представништва Млађеном                         заредом учествује на „Београдском манифесту“, највећем регионалном
        Цицовићем обишао изложене производе предузећа из Српске. На штанду од                     фестивалу туристичких дестинација и манифестација. Ове године на Фестивалу
        85м2, представљене су четири компаније из Републике Српске - Фабрика алатних                      су се представили: Олимпијски центар „Јахорина“, Бања „Врућица”, Етно-село
        машина „Нови Јелшинград“, „Алф-ом“ и „Три бест“ из БањЕ Луке, те „Елкер“ из                      „Станишићи”, Винарија „Пајић” и Центар за посјетиоце „Пецка”. Посјетиоци су
        Љубије, док је више од 20 фирми представљено путем каталога. На овој водећој                      могли да се упознају и са Европским зимским фестивалом младих, а приказан
        регионално-развојно-технолошкој манифестацији присуствовало је више од 600                       је и нови промотивни видео Републике Српске и промотивни видео „Дрил енд
        директних и индиректних излагача из више од 30 земаља са четири континента.                       чил” фестивала (Drill and Chill Climbing and Highlining Festival). У оквиру фестивала,
        Представништво Републике Српске у Србији од 2014. године подржава учешће                        Туристичка организација Републике Српске учестововала је на трећем по реду
        привредника и компанија из Републике Српске на овом сајму.                               Туристичком форуму Привредне коморе Србије и Амбасаде Црне Горе на тему

                                                                    „Нови трендови у туризму“. На панел дискусији посвећеној иновацијама у
           Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са Спољнотрговинском                        туризму директор Туристичке организације Републике Српске Нада Јовановић
        комором БиХ, и ове године је представила домаће привреднике на 86.                      представила је Фестивал младих „Дрил енд чил“, Центар за посјетиоце „Пецку“,
        међународном пољопривредном сајму који је одржан у периоду од 11. до 17.                        Европски омладински олимпијски фестивал (EYOF), Олимпијски центар „Јахорину“
        маја у Новом саду. Сајам је окупио око 1.500 излагача из више од 30 земаља, а по                    и алпин костер (alpine coaster) љетну атракцију Јахорине.
        први пут овај сајам има земљу партнера и земљу пријатеља Италију и Тунис. На
        заједничком штанду површине 100м2 директно се представило 17 привредних                            Град Градишка, у сарадњи са Туристичком организацијом Градишка,
        друштава из БиХ и више од 50 компанија које су се предтавиле путем каталога.                      Завичајним музејем Градишка, Удружењем ликовних умјетника Градишке,
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15