Page 7 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 7

6 Извјештај о раду за 2015. годину                                  7
 Отварајући сједницу Савјета корисника, директор Представништва Млађен  ради обједињавања одговора и њиховог достављања Радној групи, све у сврху
 Цицовић је захвалио предсједнику Привредне коморе Ужице Драгославу  квалитеније израде акционог плана за имплементацију Програма развоја

 Николићу, у чијем простору су одржане обје ове сједнице и градоначелнику  Подриња.
 Ужица Тихомиру Петковићу, који је свесрдно прихватио приједлог да Град   Отварајући конститутивну сједницу Радне групе за реализацију пројекта
 Ужице буде домаћин овог значајног сусрета Српске и Србије, а потом је  „Подриње“, Млађен Цицовић је, у својству предсједавајућег и ове сједнице,
 говорио о значају пројекта “Подриње“, као дијела укупног односа и сарадње  присутне информисао о управо завршеној конститутивној сједници Савјета и
 Српске и Србије на основу Споразума о успостављању специјалних паралелних  потом предложио да се, с обзиром да нису сви чланови Радне групе били на
 односа. Након тога приказана је видео презентација Пројекта „Подриње“ коју  сједници Савјета, погледа видео презентација пројекта „Подриње“. Пословник
 је припремило Представништво, а која је на најбољи начин - сликом, ријечју,  је образложио Младен Бранковић, помоћник министра за економске односе и
 графиконима и добро изабраним примјерима - показала оправданост, велике  регионалну сарадњу у Влади Републике Српске, а по усвајању Пословника, за
 могућности и начин реализације овог пројекта корисног и за Српску и за Србију.  предсједника Радне групе изабран је Eдвард Јакопин, помоћник министра у

 Потом је скуп поздравио Тихомир Петковић, градоначелник Ужица. У уводном  Министарству привреде Србије, за замјеника предсједника Младен Бранковић,
 дијелу конститутивних сједница Савјета и Радне групе говорили су министри  помоћник  министра и за секретара Весна Копривица из Представништва
 Жељко Сертић и Златан Клокић. Пословник о раду Савјета, након образложења  Републике Српске у Србији. Сви кандидати су изабрани једногласно.
 Слободанке Дубравац, помоћника министра за економске односе и регионалну  Приједлог Програма, усвојен на сједници Савјета, члановима Радне групе
 сарадњу у Влади Републике Српске, усвојен је једногласно уз мање допуне  образложио је предсједник Радне групе Едвард Јакопин, а потом су усвојени
 које су дате у дискусији. Предсједавајући г. Цицовић је изнио приједлог, који  закључци прве, конситутивне сједнице Радне групе за реализацију пројекта
 је на основу консултација и усаглашавања договорен у оквиру припрема ове  „Подриње“:
 сједнице, да мјесто предсједника Савјета припадне Републици Српској, а мјесто   1. Радна група за реализацију пројекта „Подриње“ се упознала са садржајем
 замјеника предсједника Републици Србији, те да је за предјседника кандидован  приједлога Програма развоја Подриња и исти подржава.
 проф. др Владо Симеуновић, члан Савјета испред Града Бијељина, а за замјеника   2. Представништво Републике Српске у Србији ће органозовати састанке
 предсједника Крсто Јањушевић, помоћник  предсједника Општине Прибој.  чланова Радне групе, на којима ће се разматрати и усвајати Акциони план за сваку

 Предложени кандидати Симеуновић и Јањушевић изабрани су једногласно.  појединачну област (осу дјеловања). Основ за израду Акционог плана су: Програм
 Напомињемо да је у складу са чланом 5. Пословника о раду Савјета предвиђено   развоја Подриња, добијени ажурирани упитници Савјета, стратешки документи
 да се бирају предсједник и замјеник предсједника Савјета на мандатни период  надлежних институција и буџетске могућности. Рок за израду Акционог плана је
 од годину дана, а избор се врши по принципу ротације, тако да се за сваку од  до 30. септембра 2015.године.
 тих функција наизмјенично бира представник из Републике Српске и Републике   3. Након што Радна група изради Акциони план, прије његовог упућивања
 Србије, па ће тако сви чланови Савјета имати прилику да обављају ове функције.  Одбору за управљање пројектом на усвајање, исти ће бити достављен Савјету
 По истом принципу и са истим могућностима за све чланове Савјета извршен је  корисника на упознавање.
 избор представника Савјета у Радној групи за реализацију пројекта „Подриње“. У   У складу са закључком, представници Савјета су, свако за своју јединицу
 складу са Пословником, изабрани су једногласно: из Србије Радомир Филиповић,  локалне самоуправе, доставили Представништву ажуриране одговоре на Упитник,

 предсједник општине Бајна Башта, а из Републике Српске Бојан Ивановић,  а након тога, у складу са усвојеним закључком прве, конситутивне сједнице Радне
 замјеник начелника општине Зворник. На крају конститутивне сједнице Савјета  групе припремљена је радна верзија Акционог плана за реализацију Програма за
 корисника Програма, усвојени су сљедећи закључци: развој Подриња за период 2016-2020 којa је раматрана на другој сједници Радне
  1. Савјет корисника Програма се упознао са садржајем приједлога Прогама  групе која је одржана 27. октобра у Вили Републике Српске У Београду. Сједници
 развоја Подриња и исти подржава; је присуствовало 11 чланова Радне групе из Републике Српске и 10 чланова
  2. Представници Савјета корисника Програма ће, свако за своју јединицу  из Србије који су након првог дијела сједнице подјељени у оквиру стратешких
 локалне самоуправе, до 31.07.2015. године, доставити  Представништву  праваца, у 6 група, разматрали предложени Акциони план и након тога усвојили
 Републике Српске у Србији ажуриране одговоре на Упитник пројекта „Подриње“, сљедеће закључке:
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12