Page 10 - Bilten_100_lat
P. 10

10                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji    Odnosi u regionu    postojećim maksimalno poja- centrale u Кrškom, dakle u manjine, koja nema šanse da
    ča bezbjednost . Jedno vrijeme Sloveniji . Slovenačka vlada animira ni organizacije zele-
    govorilo se i o mnogim manjim je hrvatskim partnerima bila nih u Hrvatskoj, a pogotovo
    i ranije prikrivanim incidenti- predložila da tako i ostane, ali većinsko nacionalno mnjenje .
    ma, a onda su na dnevni red uz odgovarajuću finansijsku          Prema pisanju zagrebač-

    došle druge ekološke opasno- kompenzaciju . Hrvatska vlada kog „Večernjeg lista“ od 15 .
    sti, poput porasta ugljen-mo- je, opet, ponudu prihvatila, ali juna, Hrvatska kreće u reali-
    noksida u atmosferi, velikih uz uslov da se nuklearnom pri- zaciju projekta Centra za zbri-
    suša i oluja, zagrijavanja okea- ključi i medicinski otpad, tako- njavanje radiokativnog otpada
    na, otapanja lednika na Gren- đe opasan po ljudsko zdravlje i na Trgovskoj gori, gdje će se
    landu, potapanja obala i sl . No, prirodni okoliš .          skladištiti nisko i srednje ra-
    Černobil je zaboravljen i nu-       (Ne)sporazum je okon- dioaktivni otpad iz Nuklearne
    klearke spominju jedino SAD čan obavezom hrvatske vlade elektrane „Кrško“, kao i insti-
    kada im treba da iranski mir- da u ograničenom roku preuz- tucionalni radioaktivni otpad
    nodopski nuklearni program me svoju polovinu radioaktiv- nastao na području te zemlje .
    osumnjiče kao fasadu za vojni . nog otpada i transportuje ga        Početak gradnje Centra
    Najzad, mnoge zemlje, poput na tada još nepoznatu adresu planiran je za 2023, a završe-
    Turske, koje nemaju alterana- u svojoj zemlji . Ispostavilo se tak za 2024 . godinu, uz proci-
    tivne izvore energije, a zbog da je izbor lokacije za izgrad- jenjenu vrijednost gradnje od
    velike dinamike ekonomskog nju deponije pao na Čerkezo- 10 miliona evra . U Fondu za
    rasta imaju sve veće potrebe vac, tik uz samu granicu sa finansiranje razgradnje i zbri-
    za energijom, grade nove tzv . BiH, većim dijelim sa Republi- njavanje radioaktivnog otpda
    atomske centrale .         kom Srpskom . Tako je Hrvat- Nuklearne elektrane „Кrško“
       Slovenija i Hrvatska spa- ska iz jednog spora sa Slove- pojašnjavaju da to uključuje i
    dale su u republike SFRJ koje nijom upala u drugi spor - sa istražne radove, projektovanje
    su imale i najveće razvojne po- BiH, koja je odmah negativo i dobijanje dozvola za rad .
    trebe za energijom i relativno reagovala .                  Skladišta Centra projek-
    najmanje povoljne prirodne        Iako vlada u Zagrebu isti- tuju se za prihvat oko 3 .000
    uslove (rudnici uglja i riječni če ekološku bezbjednost bu- kubnih metara radioaktivnog
    tokovi), da energiju obezbijede duće deponije i poziva se na otpada, što je, kako navode u
    termo i hidroelektranama . Nu- ateste EU, poznato je da Bri- Fondu, polovina ukupne ko-
    klearna elektrana u Кrškom je sel ima jedne kriterijume za ličine pogonskog i dekomi-
    posljednjih godina bila na kra- svoje članice, a druge za ostali sijskog otpada iz Elektrane

    ju roka upotrebe i već je bila svijet . Zatim, indikativno je u Кrškom, te institucionalni
    pred gašenjem, ali joj je gene- da vlada Hrvatske tu ekološ- nuklearni otpad nastao na po-
    ralnim remontom produžen ki „bezopasnu“ deponiju nije dručju Hrvatske, uključujući i
    vijek trajanja za još 20 godina . smjestila, recimo, u Dalmaciju radioaktivni otpad nastao raz-
       Bio je to povod za spor ili u Zagorju, nego baš na kraj- gradnjom skladišta u Institutu
    danas već dvije inostrane dr- nju periferiju svoje teritorije . „Ruđer Bošković“ i Institutu
    žave oko toga gdje će završiti Najzad, Čerkezovac pripada za medicinska istraživanja i
    nagomilani radiokativni ma- opštini Dvor na Uni u kojoj medicinu rada .
    terijal koji je do tada odlagan većinom žive Srbi, pa hrvatska        Ministar spoljne trgovine
    u betonskim blokovima pod vlada računa na nejak otpor i ekonomskih odnosa u Savjetu
    zemljom nedaleko od same ionako diskriminisane srpske ministara Staša Кošarac raz-
   5   6   7   8   9   10   11   12