Page 7 - Bilten_100_lat
P. 7

Bilten broj 100, jun 2020.                     7                                             Ustavna pitanja

    Za ukidanje Vijeća naroda


    Republike Srpske
       Teško je izbrojati sve in- Vijeća naroda, bez obzira na se tako ponaša grupa poslani-
    tervencije koje su visoki pred- nacionalnost, identifikovali sa ka koji su zaduženi da brinu
    stavnici UN/EU u BiH izvršili Republikom Srpskom . U rela- o životnim interesima jedne
    u izvorni Dejtonski sporazum . tivno novije vrijeme stvari su nacije i ostalih stanovnika ci-
    Кao što nije svaki od njih bio se promijenile i mnoge od njih jele Republike, onda to pred-
    jednako angažovan na revizi- Sarajevo je uzelo „pod svoje“ stavlja opasan politički i šire
    ji Aneksa 4, odnosno Ustava kao remetilački instrument društveni problem .
    BiH, tako ni svaka od tih anti- političkih procesa u Republici        Da li treba čekati da se
    dejtonskih interevencija nije Srpskoj . Svaki čas potežu veto dogodi neka nova katastrofa,
    bila jednako značajna .       zbog ugroženog nacionalnog poput zemljotresa, poplave,
       Među one benignije spa- interesa koji zdrav razum ne rata ili ponovo epidemije za-
    dalo je uvođenje dva potpred- može da prepozna, jer nemaju razne bolesti, pa da se opet
    sjednika Republike iz reda nikakve veze ni sa nacional- urgentne mjere vlasti nede-
    druga dva konstitutivna na- nim, ni sa interesom ni sa vi- ljama vozaju od skupštinskih
    roda, ili uvođenje nacionalnih talnim, i to oko bilo čega .      vijeća do Ustavnog suda?
    kvota u sastavu Vlade Srpske,       Iako im je unaprijed ja-      Кomentarišući činjenicu
    kao i uvođenje Vijeća naroda sno da će to pasti na Ustav- da Zajednička komisija Na-
    u Narodnoj skupštini Srpske . nom sudu, cilj je ostvaren: rodne skupštine i Vijeća na-
    Međutim, Bošnjaci i Hrvati otezati i usporavati rad Na- roda za usaglašavanje zako-
    i bez toga su bili uključeni u rodne skupštine te iscrpljivati na, propisa i akata na sjednici
    sve oblasti entitetskog poli- kolege poslanike koji savjesno održanoj 15 . juna nije postigla
    tičkog života . Vijeće naroda i odgovorno rade svoj posao .      dogovor ni o jednom pitanju,
    omogućilo im je pravo veta        Ipak dara je prevršila Srpski član Predsjedništva
    na sve skupštinske odluke ko- mjeru kada su zloupotrije- BiH Milorad Dodik je istakao
    je uzgrožavaju njihov vitalni bili pravo veta da bi odložili da je Vijeće naroda izmišljeno
    nacionalni interes . A ukoliko proglašenje vanrednog stanja da bi bilo kočnica Republici
    nije bilo moguće postići ne- povodom pandemije korona- Srpskoj .
    ophodni tronacionalni kon- virusa . U ime zaštite vital-          „Vijeće naroda je izmi-
    senzus, sve se završavalo na nog nacionalnog interesa, oni šljotina visokog predstavnika
    Ustavnom sudu Republike su doveli u opasnost vitalnii Volfganga Petriča, koji je to
    Srpske .              interes svih ljudi u Republi- nametnuo Narodnoj skupšti-
       U praksi, međutim, bilo ci Srpskoj, pa i svoj vlastiti . ni . U Ustavu BiH i Dejton-

    je vrlo malo slučajeva kada Suicidno ponašanje poreme- skom sporazumu ne postoji
    usaglašavanje nije uspjelo na- ćenih ličnosti nije nepoznat Vijeće naroda, postoji samo
    prosto zato što su se poslanici medicinski fenomen, ali kada Narodna skupština“, rekao je

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12