Page 6 - Bilten_100_lat
P. 6

6                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
   Međunarodno prisustvo


    odgovor . Tako se rađao mul- zeli bošnjačku stranu i u ime narodnih lopova i kriminalaca
    tipolarni svijet: Rusija, Кina, te pristrasne dosljednosti koja i Bošnjaka koji pokušavaju da
    Iran, Turska . . ., a Srbima pri- se najviše obila o glavu upravo putem navodnih pravnih nor-
    pada prvoboračka zasluga za Muslimanima/                mi, dodatno zarobe Republiku
    suprotstavljanje još jednom        Bošnjacima, tako zajed- Srpsku i da kažu – morate to
    novom svjetskom poretku .      nički guraju i dalje . No džaba provoditi“ .
       U tom burnom procesu im bilo:  glavni alati za priti-       „BiH je nemoguća zemlja,
    globalne tranzicije izgleda da sak – V .P . i Ustavni sud BiH, mučilište i ne samo za nas . Mi
    sve mora da se vrati na poče- odnosno tri stranca,  izgubili koliko-toliko obezbjeđujemo
    tak, odnosno na neku prethod- su svaki autoritet i nijedna na- naše dostojanstvo kroz insti-
    nu tačku kada je Srbima u BiH cionalna strana se ne obazire tucije Republike Srpske, bori-
    nametnuta secesija od matice i na njihove odluke . Srpska ima mo se i borićemo se i nećemo
    stavljeno do znanja da su gra- najmanje razloga da ih poštu- pristati ni na kavo nametanje,
    đani drugog reda .  Pobunom je jer su uglavnom usmjerena pa čak ni ono što je negativno,
    je stvorena Republika Srpska, protiv vitalnih interesa Repu- kroz Ustavni sud . Mi ćemo se
    koja je Dejtonskim sporazu- blike .                   boriti kroz praksu u životu ka-
    mom priznata, ali su nastavlje-      Кomentarišući    odluku ko i na koji način to riješiti“,
    ne igre bez granica kojima se    Ustavnog suda da se perspek- poručio je Dodik .
    ne vidi ni cilj ni smisao izvan tivna vojna imovina koja je u        Srpski član Predsjedniš-
    poigravanja kao takvog . Više Republici Srpskoj knjiži na tva rekao je da su visoki pred-
    se ne zna da li taj međunarod- BiH, srpski član Predsjedniš- stavnik i Ustavni sud srušili
    ni sporazum važi ili ne, da li tva BiH Milorad Dodik je 10 . međunarodno pravo i među-
    su za sprovođene nadležni EU juna rekao da je riječ o grupi narodno povjerenje koje se
    („evropsko dvorište“) ili SAD kriminalaca i međunarodnih okupilo oko Dejtonskog spora-
    („ne može ništa bez supersi- mafijaša koji u BiH pokuša- zuma .
    le“), OHR (ispred UN) ili na- vaju da izvrgnu pravo, sruše          „Mnogi danas u svijetu
    pokon demokratske institucije Ustav, Dejtonski mirovni spo- govore da je BiH propala ze-
    na terenu („entitetski i kanto- razum, međunarodno pravo .       mlja . Ona se ne može reinte-
    nalni organi“), nac           „Ranije je to bio visoki grisati, jer nema elemenata za
       A onda se i poslije četvrt predstavnik, pa je on, kršeći to, i oni sad pokušavaju da pri-
    vijeka implementacije među- međunarodno pravo i baveći čama o pravnoj državi namet-
    narodno garantovanog spora- se međunarodnim krimina- nu nepravo, neustavan sistem .
    zuma ispostavilo da je još uvi- lom, uporno donosio odluke Naravno da će to jednog dana
    jek tu i V .P . sa bonskim ovla- protiv Republike Srpske . A on- sve pući, i sama BiH, što i tre-
    šćenjima, da u ustavnom sudu da su shvatili da je to prošlo, ba“, istakao je Dodik .
    i dalje sjede stranci i drže kon- tako da su morali promijeniti      U BiH se praktično po-
    trolni paket, da se još uvijek taktiku i prebacili su sve to na štuje jedino faktično stanje
    prijeti i ucjenjuje . Jednima što Ustavni sud BiH, koji bez us- stvari . Među unutrašnjim ak-
    su ratni zločinci, drugima što tava, protiv zakona, pribavlja terima nema konsenzusa o
    su islamski teroristi, trećima sebi pravo i odlučuje“, rekao je promjeni, a nema ga ni među
    što su se od drugih okrenuli Dodik .                  sve brojnijim spoljnim .
    prvim . Zavadi pa vladaj? – Da,      Prema njegovim riječi-
    ali su zapadni saveznici još na ma, u Ustavnom sudu BiH
    početku krize u BiH ipak zau- napravljena je sprega „među-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11