Page 5 - Bilten_100_lat
P. 5

У фокусу

                       Bilten broj 100, jun 2020.                     5
                                           Međunarodno prisustvo


    Ustavni sud BiH – mehanizam


    dominacije

       Sa padom Berlinskog zi- „nacioalna izuzetnost“, „su- je srpski narod: ekonomske
    da Zapad je obuzeo trijumfa- periorni sistem vrijednosti“, sankcije, politička izolacija,
    lizam nadmoći nad preostalim „kraj istorije“  . . . Uniplarni medijska satanizacija, blokira-
    svijetom . Pijana svemoć, koju poredak podruzumijevao je nje računa, crne liste, suđenje
    više niko nije ograničavao i ba- bespogovorno potčinjavanje i nacionalnim liderima, bom-
    lansirao, radila je šta je htjela poslušnost, a mkažnjavano je bardovanja . . . No, ta pouka je
    i kako je htjela, mimo povelje bilo kakvo oponiranje i suprot- imala i drugu stranu medalje .
    Ujedinjenih nacija, međuna- stavljanje .               Relativno veći i jači su prepo-
    rodnog prava i bilateralnih        Кao   ogledni   primjer znali kuda to vodi i šta ih če-
    ugovora . „Jedina supersila“,   za pouku ostalima, poslužio ka, te su počeli da spremaju

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10