Page 9 - Bilten_100_lat
P. 9

Bilten broj 100, jun 2020.                     9
                                             Odnosi u regionu    Hrvatska radioaktivna politika    prema BiH

       Zaoštrava se pitanje da ske republike, partnerski iz-          Nakon katastrofe u ukra-
    li će radioaktivni nuklearni gradile Slovenija i Hrvatska . A jinskoj nuklearnoj elektrani
    otpad iz Slovenije završti uz sada bi stotinama kilometara u Černobilu 26 . aprila 1986,
    hrvatsku granicu prema BiH . udaljena BiH, koja od toga ni- kada su se radioaktivni obla-
    Radi se o Nuklearnoj elektrani je imala nikakve koristi, mogla ci nadvili nad Evropom, veći-
    „Кrško“, koju su svojevreme- da snosi negativne posljedice .     na zemalja je donijela odluku
    no, kao susjedne jugosloven-                      da ih više ne gradi, a da se u

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12