Page 8 - Bilten_100_lat
P. 8

8                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji    Ustavna pitanja    Dodik novinarima u Banjalu- je koja pokušava da nametne sistemski opasne gluposti is-
    ci .                 BiH unitarno državo uređe- ključene .
       Podsjetio je da u Dejton- nje“, smatra Dodik .
    skom mirovnom sporazumu          Dodao je da je riječ o
    postoji Dom naroda Federaci- potpuno nerazumnom politič-
    je BiH i Dom naroda BiH, ali kom ponašanju, podsjećajući
    da takvo nešto u Srpskoj ne da se Кlub Bošnjaka tako po-
    postoji .              našao i prilikom proglašenja
       „To je izmišljena stvar vanrednog stanja, na koje se
    visokih predstavnika koji su, čekalo desetak dana .
    sve što su radili, radili na šte-     „Oni politiku vode po
    tu Republike Srpske“, poručio nalogu iz Sarajeva i gledaju
    je Dodik .              kako će ovdje zakomplikovati
       Prema njegovim rije- situaciju“, naveo je Dodik .
    čima, kroz promjenu Usta-         Dodik je dodao da oče-
    va Republike Srpske, koja se kuje veći rad Ustavnog suda
    priprema, treba ako ne elimi- Republike Srpske, koji treba
    nisati Vijeće naroda iz parla- da daje ocjenu za svako pita-
    mentarnog života, onda bar nje vezano za Republiku Srp-
    dramatično smanjiti moguć- sku i da se spriječi da se mno-
    nost da se na ovaj način one- ge odluke prenose na Ustavni
    mogućava rad najvišeg organa sud BiH .
    vlasti .                 „Ustavni sud BiH je kri-
       Кomentarišući činjeni- minalna, mafijaška organiza-
    cu da je Кlub Bošnjaka u Vi- cija i takvog ustavnog suda
    jeću naroda pokrenuo vitalni nema nigdje u svijetu . Može
    nacionalni interes na reba- se zvati i nakaradni sud“, po-
    lans budžeta Srpske, Dodik ručio je Dodik .
    je napomenuo da je rebalans        Narod u Republici Srp-
    budžeta napravljen zbog epi- skoj ne može se osloniti na
    demije virusa korona, te da optimističku pretpostavku da
    nije ništa učinjeno da bi se će se bošnjački poslanici u
    smanjivale stavke vezane za Vijeću naroda Narodne skup-
    neku bošnjačku ili bilo čiju štine u nekoj drugoj prilici ili
    drugu organizaciju .         u nekom novom sazivu pona-
       „To je više nalog koji do- šati razumnije i odgovornije i
    lazi iz Sarajeva, kao što poku- prema sebi i prema svojoj na-
    šavaju mnogo toga da preko ciji i prema društvu u cjelini .
    Ustavnog suda BiH urade u Ljudski životi moraju dobiti
    Srpskoj . Ustavni sud BiH je prednost u odnosu na tzv . ae-
    mjesto kriminalizacije odnosa rodromske odluke jednog od
    u BiH, majorizacije dva naro- V .P .-a koji se odavno vratio
    da u BiH i afirmacije jednog kući u zemlju gdje su takve
    naroda i jedne političke iluzi-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12