Page 15 - Bilten_120_cir
P. 15

Билтен број 120, април 2022.                      15
                                      Одјеци глобалних превирања у РС


    пријатеља Руса и Кинеза“, сма- трални статус, јер другачије не одбрањеном барикадом неу-
    тра Павић .             може да буде .           тралности, са продубљивањем,
       Декан бањалучког Факул-       „У народу у Републици проширивањем и јачањем веза
    тета безбједносних наука Пред- Српској постоји јединство, а Београда и Бањалуке, као и
    раг Ћеранић је истакао да бит- према свим истраживањима, са истовременим помагањем
    ка за Донбас, која се већ наја- 90 одсто српског народа је на српства у Црној Гори да повра-
    вљује као битка над биткама, страни руске државе, из прос- ти своје историјске позиције,
    има велику политичку тежи- тог разлога што немамо други моћи ћемо да чекамо реалне
    ну . Од њеног исхода зависиће избор“, рекао је Будимир на плодове демонтаже америчке
    и понашање влада држава на трибини .                 хегемоније“, рекао је Билбија .
    западним украјинским грани-        Социолог Слободан Рељић       Он сматра да би увођење
    цама (не рачунајући Пољску) . оцијенио је да је БиХ у стању санкција Русији било противно
    Протести су већ у току, а руска окупације, која је нека врста цијелом току српске историје,
    побједа би извеле одушевљене пројекта Запада у једној врсти због чега Срби треба правилно
    масе на улице главних градова . краја капитализма .          да изаберу .
    Србија и Република Српска су       „То је свијет у којем       „На нама је и да будемо на
    изложене притисцима да се од- постоје немогуће државе као нивоу могућег избора, утолико
    рекну Русије као никад до сад . БиХ, гдје ништа не може да пре што ће то имати димензију
    Од брзине руских тенкова зави- се уради док се не добије до- стајања на праву страну исто-
    си много тога, не само на Бал- пуштење оних који одржавају рије“, поручио је Билбија .
    кану, већ би се њен исход могао окупационо стање“, рекао је         У посљедњих годину дана,
    одразити на наредне америчке Рељић .                  односно од маја прошле до ап-
    изборе .                 Он сматра да ће додатне рила ове године одржано је се-
       Ћеранић сматра да Срби проблеме на Балкану и у БиХ дам Трибина, које су редовно
    треба да причекају и да став изазвати слање њемачке војске, пратили сви водећи електрон-
    који Србија тренутно има одр- јер се тога не плаше само Срби ски и принтани медији у Срп-
    жи и развуче докле год је то мо- него и други народи .         ској и Србији „Изворни Дејтон
    гуће, јер много тога зависи од      „Република   Српска   је или мирни разлаз у БиХ“,
    битке за Донбас, која би, према озбиљно окупирана, а Србија „Деконструкција митова о са-
    руским процјенама, требало да као окупациона демократија у рајевском суживоту и геноци-
    траје четири седмице .       приличној мери . Ипак, српски ду у Сребреници“ , „Инцков за-
       Професор на Факултету политичари треба да буду оп- кон – крај Српске или распад
    политичких наука у Бањалуци резни и да у сваком тренутку Босне“, „Слобода и самостал-
    Жељко Будимир рекао је данас на уму имају расположење на- ност Републике Српске“, „Срп-
    у Београду да је за Србе најваж- рода“, нагласио је Рељић .       ска – враћање отетих уставних
    није да издрже украјинску кри-      Новинар и публициста надлежности“, „Словом Устава
    зу и њене посљедице, истичући Ђуро Билбија поручио је да против злодуха укидања Српс-
    да је то могуће само ако буде барикада војне неутралности ке“ и „Рат у Украјини – шта зна-
    дефинисан стратегијски инте- Српске и Србије може и мора чи српска неутралност“ . То до-
    рес на нивоу српског народа .    да се брани .            вољно свједочи о интензитету
       Будимир је истакао да ће       „Та барикада ће бити си- и актуелности, што ће рећи и о
    Српска остати војно неутрална гурнија након руске победе у квалитету рада Трибине .
    ако Србија задржи војно неу- Украјини, која ће имати и већ
                      има планетарне последице . Са

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   10   11   12   13   14   15   16