Page 13 - Bilten_120_cir
P. 13

Билтен број 120, април 2022.                      13
                                      Одјеци глобалних превирања у РС


    метну своје виђење историје      Према његовим ријечима,       Политички    аналитичар
    српског народа .          занимљиво је да се веома слич- Драгомир Анђелковић упозо-
       Ковић је рекао да на то, ни, истовремени процеси могу рио је да кључни евроатлантски
    прије свега, упућује ревизија уочити у интерпетацијама ис- центри моћи и са њима повеза-
    историје Срба у западним ме- торије Украјине и у идентитет- ни регионални српски опонен-
    дијима и стручној литератури .   ској политици великих запад- ти покушавају да искористе ак-
       Он сматра да је циљ да се них сила према тој земљи .       туелни сукоб на истоку Европе
    историја употријеби као сред-       „Тамо се на овај начин како би Србе перфидно навели
    ство  оправдања   освајачких  поништава памћење, па и само да сами себе униште .
    амбиција и изградње нових, постојање руског народа . И ту        „Они од нас траже да се
    пожељних идентитета којима је циљ асимилација и уништење одрекнемо себе, причајући нам
    би били укинути постојање и како би се олакшало политичко да треба да се солидаришемо у
    сјећања српског народа .      и војно покоравање“, оцијенио вези са Русијом која од нас не
                      је Ковић .             тражи ништа, осим да будемо

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   8   9   10   11   12   13   14   15   16