Page 10 - Bilten_120_cir
P. 10

10              Представништво Републике Српске у Србији  Одјеци глобалних превирања у РС

    Украјина и војна неутралност


    Српске и Србије
       У организацији инфор- литиколога, историчара, ге- било каквим формалним уго-
    мативно-политичких портала ополитичара,       социолога   и вором, Српска а посебно њен
    „Све о Српској“ и „Факти“, уз   стручњака сродног профила на јужни, херцеговачки дио имао
    подршку Представништва Ре- најактуелније политичке теме је одувијек присне везе за Цр-
    публике Српске у Србији, у уто- везане у првом реду за Репу- ном Гором . Не ради се само о
    рак, 19 . априла у Прес центру блику Српску, што неизбјежно великом броју црногорских

    Удружења новинара Србије значи и за БиХ, и за Србију као Срба, него и томе што су се то-
    одржана је трибина на тему и окружење које се може назва- ком историје границе мијењале
    „Рат у Украјини – шта значи ти Српски свет .              у више наврата . Старији ста-
    српска неутралност“ .           Српска је по Дејтону дио новници ових крајева и данас

       Била је то друга по реду БиХ, али је по истом споразу- говоре о „старој Херцегови-
    овогодишња Трибина, како му о специјалним и параленим ни“ и „старој Црној Гори“, што
    носе заједнички наслов већ везама повезана за „матицом“ . упућује на дијелове који су се
    традиционални скупови по- Иако то није кодификовано старином налазиле на другој
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15