Page 11 - Bilten_120_cir
P. 11

Билтен број 120, април 2022.                      11
                                    Одјеци глобалних превирања у РС


    страни границе . Данашња Сје- де на политичку ситуацију у Ре- ву што глобалне одлуке не за-
    верна Македонија некада је публици Српској и БиХ .          висе од нас .
    опет била jужна Србија у којој      Показало се да је и обра-      „Свијет се додатно подије-
    је живио много већи број Срба зованим лаицима, а поготово лио и наши хендикепи су јас-
    него данас . Ове констатације ширем кругу заинтересованих ни - налазимо у зони Балкана,
    наравно не доводе у питање да- добро дошла ријеч стручних који је на неки начин окружен
    нашње државне границе, него ауторитета да се снађу у гоми- западном сфером интереса . И
    само објашњавају да се о Срп- ли често противрјечних инфор- Србија и Република Српска ту
    ској мора говорити у регионал- мација којим их свакодневно се супротстављају НАТО савезу
    ном контексту па звали га ми бомбардују медији . Пошто је који сада добија озбиљне изгле-
    екс-југословенским, западно- првенствено ријеч о БиХ у којој де да се још више ојача“, рекао
    балканским или само балкан- три народа у два ентитета већ је Додик на трибини у Београду .
    ским .               30 година не могу да нађу фор-      Додик је рекао да је ова
       Група    интелектуалаца   мулу заједничког живота и у тема један од највећих изазова
    (Kецмановић,    Танасковић,   којој је Српска вјечито спорна данашњице и да ће учешћем на
    Трифковић, Антонић, Павић и зато што је једина функционал- овом скупу покушати да помог-
    др .), окупљени као текстопи- на, онда се не ради само о пукој не са позиције политичког опе-
    сци око портала Све о Српској, интелектуалној      радознаости  ративца прије свега, те укаже
    одлучила је да своју активност него егзистенцијално важним на неке ствари, са чиме се по-
    проширe и на усмено обраћање темама у турбулентним вре- литичари суочавају за разлику
    одабраној публици у невели- менима . Но, зато се показало од аналитичара који посма-
    ком просотру Прес центра да је Трибина добра формула трају ствари из своје научно-
    УНС-а . Жива ријеч, потврдило да се путем десетак сажетих и аналитичке визуре .
    се, комуникативнија је и екс- приступачних излагања обух-           „Јасно је да свијет, за који
    пресивнија него писана, па су вате многе контроверзе акту- је прије неколико деценија или
    снимана камером и преношена елног политичког тренутка у година било јасно да је кренуо
    на јутјубу . Са бројним „посје- Српској те „босанском“ и међу- са тражењем нових путева и
    тама“ (улазима) број публике народном контексту .           разилажењем оних концепција
    се попео на десетине хиља-        У раду трибине на тему које су дотада живјеле, са очиг-
    да . Kруг излагача се зависно „Рат у Украјини – шта значи ледном кризом неолибералног
    од теме мијењао и ширио, а у српска неутралност“ одржане концепта, који је тражио спас
    организацији Трибине учест- 19 . априла учествовао је и срп- да се хомогенизује, да је то на-
    вују и портал Факти и Пред- ски члан Предсједништва БиХ шао у почетку украјинског су-
    ставништво Републике Српске Милорад Додик који је истакао коба“, рекао је Додик .
    у Србији . Трибина добија по- да је усуд и политички пут срп-         Он је указао да је свијет
    себан значај готово редовним ског народа да буде пред стал- у озбиљном нереду и то дијеле
    учешћем Милорада Додика, ним и перманентним изазови- готово сви и истакао како ми-
    који не присуствује у улози ма и да се теме намећу како би сли да се ради о догађају који је
    српског члан Предсједништва се о њима опредјељивали .         један од оних који ће предодре-
    БиХ који „поздравља учеснике       Додик је рекао да је свијет дити будуће деценије, начин
    и жели им успјешан рад“, него у озбиљном нереду и да у овом како ће свијет убудуће изгледа-
    као активан судионик који по тренутку немамо разлога да се ти, како је то било много пута
    више пута узима ријеч да би из надамо нечему добром, погото- до сада, на примјер послије
    прве руке изложио своје погле-                     рушења кула Свјетског трго-

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16