Page 12 - Bilten_120_cir
P. 12

12              Представништво Републике Српске у Србији   Одјеци глобалних превирања у РС

    винског центра у Америци када поред свега очекиваног /заош-         На трибини су говорили
    свијет више није изгледао исто .  травања сталног сукоба НАТО Дарко Танасковић, Ненад Kец-
       „То пред нас поставља – Русија/ и неочекиваног /пр-        мановић, Предраг Ћеранић,
    озбиљно питање као одговорне вих озбиљнијих пукотина у Александар Павић, Жељко Бу-
    људе у науци, аналитици, по- монолиту западне алијансе/, у димир, Слободан Рељић, Мило-
    литици, како наћи одговоре на рефлексији на овај дио свије-      мир Степић, Горан Петроније-
    кретања, на дневна питања“, та донијела заоштрен однос не вић, Драгомир Анђелковић,
    рекао је Додик .          само Запада према нама, него Ђуро Билбија и Милош Kовић
       Он је истакао да се очиг- су такви постали и унутрашњи          Научни савјетник Инсти-
    ледно морају тражити одговори односи како међу ентитетима тута за политичке студије Ми-
    и на концепцијске ствари, како у БиХ, тако и у односима пози-     ломир Степић сматра да српски
    бисмо упутили или створили ција и опозиција у Репблици народ због своје будућности
    довољно јавно мњење да има Српској и Србији“, рекао је Ци-      мора исправно да се опредије-
    јасне одговоре на ова питања .   цовић .               ли у садашњем деликатном ис-
       „Ми смо они који можемо       Он је оцијенио да је гото-   торијском тренутку .
    да анализирамо, пратимо, гле- во постао неостварив идеал да          „Српски чинилац не би
    дамо са симпатијама или ан- свака држава сама одлучује о смео да погреши и, ради неиз-
    типатијама, али у суштини из властитој будућности, безбјед-      весног `европског пута`, за-
    онога што ја познајем и колико ности и стабилности, јер је већ узме прозападну, односно ан-
    могу да имам додира са доно- и концепт државне неутрал-         тируску страну . Високу цену
    сиоцима одлука, мислим да ни ности и немијешања у сукобе, најпре би платила Република
    на једној ни на другој глобалној чини метом бројних притисака Српска“, оцијенио је Степић .
    страни нема јасног концепта и великих ризика и искушења .          Он је указао да је војном
    гдје ће се ово завршити, када      „Највеће питање је како интервенцијом у Украјини Ру-
    ће почети консолидација или у свеважећој премиси `или сија показала да је империја
    артикулација једног или другог сте с нама или сте против нас` и да њен циљ неће бити само
    политичког приступа“, рекао је Република Српска и Србија парцијалан, регионални, већ
    Додик .               могу сачувати неутралност – свеобухватан и глобални, а то је
       Шеф    Представништва    поштујући територијални ин-     потискивање САД као досада-
    Републике Српске у Србији тегритет и суверенитет Украји-        шњег хегемона из Евроазије и
    Млађен Цицовић у поздравној не, што значи и солидарност редефинисање геополитичког
    ријечи испред организатора са жртвама рата и колонама система .
    и Представништва је рекао да избјеглица, али и дубоко разу-         „Ако Русија постигне ус-
    Представништво подржава одр- мијевање за руску специјалну пех, логично је да се `ефекат
    жавање трибине у увјерењу да операцију“, оцијенио је Цицо-     домина` осети и на Балкану“,
    размјене мисли и идеја у врије- вић .                  рекао је Степић .
    ме сложених односа у свијету      Он је изразио увјерење да      Професор историје на
    могу значајно допринијети раз- ће учесници трибине доћи до Филозофском         факултету   у
    умијевању стања, могућности и најбољих одговора, који ће ум-      Београду Милош Ковић сма-
    начина дјеловања у српској по- ногоме допринијети јаснијем тра да многе ствари указују на
    литици са двије стране Дрине .   опредјељењу и чврстом ставу у усредсређен напор најутицај-
       „Специјална    операција  одбрани политике српског на- нијих западних земаља да на-
    Војске Руске Федерације је, рода и његових држава .
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16