Page 14 - Bilten_120_cir
P. 14

14              Представништво Републике Српске у Србији
   Одјеци глобалних превирања у РС


    коректни“, истакао је Анђелко- пласира, постају доминантне“, неколико кључних питања није
    вић .                навео је Петронијевић .       тешко препознати која је стра-
       Он је указао да би Срби       Српски дипломата Дарко на Србима пријатељска, а која
    беспоговорним приклањањем Танасковић оцијенио је да би то није .
    Западу легализовали све у шта најбитнији унутрашњи фактор          „Која страна угрожава
    су западне силе биле умијеша- ефикасног отпора неповољним српску еквидистанцу према За-
    не током ратова деведесетих тенденцијама и све већим при- паду и према Истоку која нам
    година прошлог вијека, попут тисцима на Србију и Републи- каже да `не можемо да сједи-
    хрватске злочиначке операције ку Српску морало бити српско мо на двије столице`? Kоја нам
    „Олуја“, НАТО агресије на Ре- јединство у погледу виталних каже да `морамо да изаберемо
    публику Српску и Србију и оти- дугорочних интереса Србије, само једну`? Kоја нам каже
    мања Косова и Метохије .      Српске и српског народа у цје- `ако ниси са нама, ти си против
       „Ако бисмо ирационално лини .                  нас`?“, упитао је Кецмановић .
    подлегли притисцима, изгуби-       Танасковић је констато-      Он је истакао да се, са
    ли бисмо руску подршку . После вао да јединства нема ни у Ср- друге стране, треба запитати
    тога би од водећих западних бији ни у Републици Српској, која страна пружа подршку без
    сила била продубљена сецесија истичући да је у Српској, која је условљавања, показује разу-
    Косова, односно отпочела би под највећим притиском, поли- мијевање иако се гласа против
    свеопшта офанзива срачуната тичко нејединство драматично ње јер зна за огромне притиске
    на рушење носећих стубова др- изражено .                и, упркос томе, Србију држи на
    жавности Републике Српске“,        „Без те темељне сабор- листи привилегованих купаца
    навео је Анђелковић .        ности тешко ћемо успети да енергената, који су данас моћ-
       Адвокат Горан Петроније- следимо три поруке које је није оружје од ракета, санкција
    вић указао је да у актуелном својевремено мудри профе- и долара .
    сукобу Запада и Русије значај- сор Милорад Екмечић упутио         Политиколог Александар
    ну улогу играју медији, исти- Србима: Издржати! Издржа- Павић рекао је да је велико пи-
    чући да су они неизоставни у ти! Издржати!` или, пак, бити тање колико Срби дуго могу да
    припреми, а посебно у вођењу кадри да се руководимо оним бране позицију неутралности,
    савремених ратних сукоба .     Његошевим моћним, судбин- поготово када дође ултиматум
       Он је подсјетио да се у ским парадоксом: `Нека буде да се уведу санкције Русији .
    терминологији међународних што бити не може!`“, рекао је           „Најважније је да моби-
    сукоба усталио термин „хи- Танасковић .               лишемо јавност за оно што
    бридни рат“, који представља       Политиколог Ненад Кец- нас чека и да увидимо да ли би
    широку, готово свеобухватну мановић сматра да ће Републи- нам сврставање на једну стра-
    активност једне или више зе- ка Српска наставити да слиједи ну, ако је оно уопште могуће,
    маља уперену на наношење Србију у војној неутралности осигурало оппстанак . Мислим
    штете против једне или више како се Срби не би нашли на да би наше попуштање било
    држава, а неријетко и читавог двије стране фронта .          схваћено као слабост и знак да
    човјечанства .              Подсјетивши да је од по- још јаче треба ударити . Нас ће
       „Запад се дуго и озбиљ- четка рата у Украјини војна не- Запад третирати као Русе из-
    но припремао за овакву врсту утралност стављена и на спољ- ван Русије, шта год да уради-
    рата, у којем информације, нополитичка, економска, а по- мо . Јавности треба објаснити
    односно дезинформације које себно на енергетска искушења, шта нас чека и учинити све да
                      он сматра да из одговора на не изгубимо углед код наших
   9   10   11   12   13   14   15   16