Page 3 - Bilten_120_cir
P. 3

Билтен број 120, април 2022.                      3
                                               У фокусу

    Честитке сународнику    у „матици“ и пријатељу


    у сусједству       Стари Грци, прецизније ли интересовање за учешће цијама, читај неолибералном
    Атињани или још прецизније у јавним пословима звали су индивидуализму и егоизму .
    најумније  главе овог демо- идиотима . Данас се за срећна         У кризним временима,
    кратског града-државе, које су друштва у срећним временима међутим, и савремени човјек,
    удариле темеље европске по- сматрају она у којима је поје- мутатис        мутандис,   постаје
    литичке филозофије слободне динац ослобођен од политике зоон политикон, али у дослов-
    грађане називали су зоон по- може да се неометан посвети ном преводу „политичка жи-
    литикон или политичким бићи- приватним и личним преокупа- вотиња“ . Људи постају узне-
    ма, а оне који нису показива-                      мирени политиком, уплашени

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   1   2   3   4   5   6   7   8