Page 5 - Bilten_120_cir
P. 5

Билтен број 120, април 2022.                      5
                                               У фокусу


    честитку Виктору Орбану на мо одржати . Са наше стране ће сачувати нацију, државу,
    новој изборној побједи његове постоји искрена намјера да се њих саме и њихове породице,
    партије ФИДЕС . То није курто- тај однос унаприједи, и садр- економију и мир, лидер који ће

    азна честитка које државници жајно обогати новим пројекти- сачувати будућност .
    готово рутински размијењују ма који ће наше народе додат-          „Пред Европом и свима

    оваквим поводимо . Стари нови но повезати, инфраструктурно, нама су мјесеци и године изазо-
    премијер Орбан и његов ми- али и културно и у сваком дру- ва и неизвјесности, тешких од-
    нистар спољних полова Сијарто гом погледу који ће донијети лука . Срби из Републике Српс-
    демонстрирали су импресивну напредак и бољитак за све“, ис- ке пружају руку пријатељства,
    солидарност са Српском и лич- такао је Додик у честитки Ор- руку сарадње, узајамног разу-
    ну подршку њеном лидеру Ми- бану .                   мијевања, поштовања, пружања
    лораду Додику . Српска никада     Он је нагласио да су резул- помоћи“, навео је Додик .
    током минулих 30 година није тати, које је остварио Фидес на         Он је додао да је са задо-
    имала такав ослонац у земљи челу са Орбаном, за дивљење и вољством примио и вијест о по-
    која је пуноправна чланица представљају мотив и подстрек новном избору Орбана на мјес-
    и ЕУ и НАТО-а, спремна да за све .                то предсједника странке Фидес,
    због тога одолијева пригово-      „Мађарски народ јуче је те да је тај избор потврдио по-
    рима Брисела . А самостална и јасно и недвосмислено исказао вјерење које чланови владајуће
    дослиједна политика Орбанове степен вјере у Твоју политику мађарске странке имају у њега .
    Мађарске огледа се и у односу и визију како Мађарске, тако          „Сигуран сам да ће Фидес
    према Србији и Русији .       и централне и источне Европе, наставити да води Мађарску
       Српски члан Предсједни- и Европе у цјелини“, истакао је путем просперитета, безбјед-
    штва БиХ Милорад Додик иста- Додик у честитки упућеној Ор- ности, политичке стабилности
    као је у честитки Орбану да је бану .                 и привредног процвата“, ис-
    потврђена улога Мађарске као       Kада се освоји четврти такао је Додик и упутио позив
    регионалног лидера, не само у премијерски мандат заредом, мађарском премијеру да посје-
    оквиру ЕУ, већ и према народи- а пети у каријери, додао је срп- ти Бањалуку и Републику Срп-
    ма који још нису постали дио ски члан Предсједништва БиХ, ску .
    велике европске породице коју више се не може говорити само         И даље из Српске и Ср-
    окупља Европска унија .       о програму партије, нити ис- бије, упркос притисцима колек-
       „У својству српског члана кључиво о харизми лидера .       тивног Запада, нема санкција
    Предсједништва БиХ, али прије       „Говоримо о чврстој вјери према пријатељској Русији . На
    свега у својству лидера Срба и мађарског народа у Тебе и Твоје нова аплицирања Приштине за
    институција Републике Српске, одлуке . У временима глобалне пријем у међунадоне органи-
    и као искрени пријатељ, чести- неизвјесности и несигурности, зације, Београд одговара ани-
    там Ти на овој великој побје- овако убједљива побједа значи мирањем још 14 држава које
    ди која није значајна само за још и више“, навео је Додик .    су спремне да повуку признање
    Мађаре и Мађарску, већ и за        Kонстатујући да се Европа Kосова, а Бањалука блокира у
    Србе из Републике Српске, Ср- налази у највећој кризи од Дру- Сарајеву да БиХ буде глас више
    бије, али и Мађарске .       гог свјетског рата, српски члан за независно Kосово . Будим-
       Односи наша два наро- Предсједништва је оцијенио пешта пак не допушта да Бри-
    да, са које год стране границе да народима не требају празна сел уведе санкције Додику .
    живјели, на историјском је ни- обећања, већ чврст ослонац,
    воу који у најмању руку мора- лидер којем дубоко вјерују да

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10