Page 7 - Bilten_120_cir
P. 7

Билтен број 120, април 2022.                      7
                                      Инвестиција у истраживачки рад


       Има више разлога што је политички и уставни инжиње-         Он је напоменуо да ће
    такав научноистраживачки ма- ринг . Такви радови дјелују као Центар радити слично, али не
    теријал остао мање-више неис- да су више писани у функцији исто као Републички центар за
    коришћен „на вруће“, односно оправдања међународног ин- истраживање рата, ратних зло-
    у реалном времену и што је тервенционизма, него у циљу чина и тражење несталих лица .
    пропуштено праћење динами- бољег разумијевања актуелних            „Запослени у овом центру
    ке промјена у краћим интерва- политичких феномена, односа ће све оно што данас имамо на
    лима . Прије свега то су опште и процеса у Републици Срп- 50 и више адреса борачких и
    околности, као што су ратне ској, односно БиХ .           других организација, локалних
    прилике, војна мобилизација        Формирање Центра за заједница и раних институција
    кадрова, недоступан истражи- друштвено-политичка        истра- скупити на једно мјесто, сор-
    вачки терен, недостатак финан- живања биће, са једне стране тирати, архивирати пописати
    сијских средстава . Већ првих неопходан      институционални   и направити билтене који ће на
    година послије рата објављен је оквир за научно компетентан прави начин представити де-
    значајан број политиколошких, одговор на такве изазове и, шавања од 1992 . до 1995 . годи-
    правних, војних, социолошких са друге, биће истраживачки не на простору БиХ“, рекао је
    и историографских студија не пункт који ће подићи теоријс- Вишковић .
    само домаћих него и иностра- ке и методолошке стандарде у           И до сада смо у Бањалу-
    них аутора . Поред дефицита раду домаћих кадрова млађе ци, прије свега у оквиру Уни-
    емпиријских исраживања, не- генерације .                верзитета и при факултетима,
    достатак знатног дијела ових       Предсједник Владе Ре- али и изван академске среди-
    радова је пристрасан приступ .   публике Српске Радован Виш- не, имали више покушаја да се
       Иако начелно вјерни на- ковић рекао је 30 . марта у формирају одговарајући цен-
    учној објективности, домаћи Бањалуци да ће се Центар за три или институти за историју,
    истраживачи са све три нацио- друштвено-политичка       истра- политикологију,     економију,
    налне стране су или директно живања који је Влада недавно социологију,         дефендологију,
    или индиректно били инол- основала бити јавна установа, али се већином нису устали-
    вирани у сукобе у грађанском са четири или пет запослених, ли због нестабилног финан-
    рату и то је нападно препозна- додајући да је одлука о његвом сирања . Препоручено повези-

    тљиво у њиховим текстовима, оснивању објављена у Службе- вање са привредом могло је да
    Али ни инострани научници ном гласнику РС, а да ће након функционише само код неких
    нису одољели искушењу да ап- што прође формалну процеду- од њих . Чињеница да иза овог
    риори заузму позицију једне ру бити именовани директор и пројекта стоји Влада Републи-
    од страна у сукобу у складу управни одбор .              ке Српске, односно републич-
    са политичком и академском        „Ово није усмјерено ни ки буџет, гарантује стабилност
    атмосфером која је владала против кога и није никаква ин- и континуитет, а ангажовање,
    у срединама у којима живе и вестиција за Републику Српску . како је најављено, Душана Па-
    раде . Нажалост, то се код њих Установили смо да нам фали та вловића на позицији директо-
    и даље јасно препознаје када је карика која ће све институције ра и чланова Управног одбора
    ријеч о мирнодопским темама повезати на једно мјесто и која Драге Мастиловића, Горана Ла-
    као што су анализа Дејтонског ће са једног мјеста да шаље је- тиновића и Жељка Будимира,
    споразума и његова примјена, динствену поруку из Српске“, обећава квалитет .
    ревизија Анекса 4, бонска овла- појаснио је Вишковић .
    шћења, статус протектората,

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12