Page 4 - Bilten_120_cir
P. 4

4               Представништво Републике Српске у Србији
    У фокусу


    напети, нервозни и хиперпо- никације са Вучићем појави- билности региона, развоју, на-
    литизовани . Тим више што је ле су се сумње: „Вучић се под претку и слободи цијелог срп-
    у глобализованом свијету до- притиском Брисела, Берлина, ског народа“, истакао је Додик
    маћа политика у великој мје- Вашингтона дистанцирао од у честитки Вучићу .
    ри повезана са међународном . Додика“, „кад говори о Српској         Додик је изразио наду да
    А поготово када се још ради о њега и не помиње“, „пустиће га ће предсједник Србије настави-
    малим земљама попут Србије и низ воду и отписати Српску да ти пут који је започео и да ће
    Српске, и народу који је „сагра- би сачувао KиМ“ . Итд итд .      у предстојећим годинама оста-
    дио кућу насред пута“ . Та опсе-     Непосредно послије избо- ти гарант мира и стабилности
    сивна заокупљеност политиком ра, пошто је освојио још један цијелог српског народа у ова
    развила је и код тзв . обичног четворогодишњи мандат стари изазовна времена .
    човјека осјетљивост на сваку нови предсјседник Србије ре-         „Ми, у Републици Српској,
    информацију, али и за детаљ као је да га чекају неке тешке са великим задовољством смо
    и нијансу којим се даје неко долуке и повлачење неких бол- пратили ток избора и вјеровали

    малтене судбоносно значење . них потеза . Многи су то пре- у Твоју и побједу СНС-а, јер је
    У кризним временима Срби у познали као признање Kосова, она гарант јаке и моћне Србије,
    БиХ се ослањају на „матицу“, а продају Српске, ужу Србију, каква је и нама потребна . Сва-
    Србија се бранила у БиХ .      санкције пријатељској Русији, ки успјех Србије гледамо и као
       Мимо раније праксе на капитулацију пред уцјенама успјех Републике Српске, јер
    релацији Српска–Србија када колективног Запада . Међутим, само заједничким радом и са-
    је приликом избора у мати- постизборна изјава Вучића да радњом можемо се надати но-
    ци лидер у Српској готово по ће се одмах по формирању нове вим побједама и новим пројек-
    инерцији и на основу четво- владе одржати традиционални тима“, истакао је Додик .
    рогодишње сарадње учешћем полугодишњи самит руковод-            Српски члан Предсједни-
    на предизборним митинзима става Српске и Србије и Доди- штва БиХ истакао је да је Србија
    исказивао отворено подршку кова срдачна честитка упућена на челу са Вучићем постала ре-
    дотадашњем и кандидату за у Београд развејали су помену- гионални лидер и као такав ве-
    будућег предсједника Србије, та злослућења . А рекао је и да лики је ослонац свим Србима
    овога пута није било тако . А док Србија неће уводити санкције ма гдје да живе .
    је било тако, Додику су послије Русији .                   „Економски показатељи,
    избора нови побједници жесто-       Српски члан Предсјед- реализовани пројекти, рефор-
    ко замјерали и тешко опраш- ништва БиХ Милорад Додик ме, инфраструктура, сарадња
    тали што се мијешао у прилог је истакао у честитки да је још са Републиком Српском која
    пораженог . И како је он за дуга једном потврђена неприкосно- никада није била у тој мјери
    вијека на власти испратио више вена воља народа да их Вучић конкретизована као сада, те
    предсједника у Србији дола- води путем мира, стабилности, подршка и помоћ на коју смо
    зило је до обострано штетног просперитета и економског могли увијек да рачунамо до-
    дисконтинуитета у блиској са- развоја .                 каз су да можемо вјеровати у
    радњи . Овога пута такав ризик      „Драги пријатељу, још још бољу будућност, јачу, мо-
    обострано мудро заобиђен, али једном си доказао да народ у дернију и просперитетнију Ср-
    сада опет народу није ваљало . Србији у Теби види ослонац и бију на челу са Тобом и твојом

    Пошто је уочи избора Додик гарант њеног даљег јачања, а партијом“, поручио је Додик .
    прориједио доласке у Београд, ми у Републици Српској својим         Српски члан Предсједни-
    и редуковао барем јавне кому- гласом дали смо подршку ста- штва БиХ претходно је упутио
   1   2   3   4   5   6   7   8   9