Page 8 - Bilten_120_cir
P. 8

8               Представништво Републике Српске у Србији
  Лакташи добили статус града

    Град бизниса, кошарке    и локал-патриотизма

       Ових дана општина Лак-        Затим су истицали своје када се касније тамо запосле
    таши, иначе највећа у Републи- компаративне предности . Ре- само настављају да „возаре“ .
    ци Српској, званично је добила лативно већи привредни раст, Истовремено, многи Бањалу-
    статус града . Ако бисте неком већу запосленост, развијену чани возаре у Лакташе и то је
    од становника Лакташа чести- приватну иницијативу, врхун- бар једно вријеме била једина
    тали на том унапређењу, он би ске спортске резултате итд . општина у Српској која је има-
    вам вјероватно одговорио да су Иако би се, наравно, могле ла више запослених него стал-
    Лакташи одавно били град само истаћи и много бројније пред- но настањених .
    је то Бањалуци као престоници ности Бањалуке, чињеница је         Иницијативу и самос-
    било тешко да призна . И много да су становници Лакташа неу- талност показали су и у би-
    година уназад љутили су када поредиви локал-патриоти те да вшем систему . Да би привук-
    неко ради појашњења за мање живот нигдје није љепши . И на- ли гастарбајтере повратнике
    познате Лакташе дода „Лакта- кон студија у Београду или Са- да уштеђевину уложе баш у
    ши поред Бањалуке“ . Говорили рајеву, готово сви су се враћали Лакташе, изградили су инфра-
    су напола озбиљно: „А зашто не и остајали . А откако постоји структуру, процес регистра-
    Бањалука поред Лакташа“ .      Универзитет у Бањалуци немају ције фирме свели су на 48 сати
                      ни потребу да пресељавају . И и укинули општински порез .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13