Page 10 - Bilten_133_lat
P. 10

10                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji  Odnosi Srpska - Turska
    Čestitka Dodika Erdoganu


       Predsjednik Dodik je če- u krvi, nabijanje na kolac, će- oosmanizam, samo u jednoj
    stitao predsjedniku Erdoganu le kulu . Andrić u uvodu svoje soft interpretaciji kao širenje
    još jedan mandat na čelu Tur- doktorske disertacije otprilike ekonomskog, kulturnog i po-
    kske . Jeste da je po prvi put napisao da je prodor Osman- litičkog uticaja Turske kao re-
    pobijedio tek u drugom krugu, lija bio nož u srce hrišćanske gionalne velesile na područja
    ali pobjeda je pobjeda i njoj se Evrope, a da je u Bosni ta rana u najširem okruženju, gdje je
    „ne gleda u zube“ .         najdublja . Erdoganov ministar Osmanska imperija ostavila
       Čestitka iz Banjaluke i premijer Davutoglu je prije muslimanske tragove kao u
    možda može da iznenadi pa samo desetak godina osvježio Bosni, Sandžaku, S . Makedoni-
    i da iritira mnoge Srbe jer u tu ranu predavanjem u Sara- ji, Albaniji . Ono što je najvaž-
    kolektivnoj svjesti naroda, Ta- jevu o tome kako je „osman- nije otkrio je da među musli-
    jip, koji još ima nadimak Sul- ska okupacija Bosne bila jedna manskim narodima na Balkan
    tan, asocira na viševjekovnu uspješna priča koju bi trebalo nije teško probuti nostalgiju
    osmansku okupaciju, najdužu ponoviti“ .                za „pusto tursko“ koliko je teš-
    u istoriji srpstva, na islamiza-     Erdogan je kasnije uda- ko otkloniti ružne uspomene
    ciju, na turski zulum, na danak ljio Davutoglua, ali ne i ne- hrišćanske većine u toj regiji .
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14