Page 8 - Bilten_133_lat
P. 8

8                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji  Još jedna tribina o Republici Srpskoj       Politikolog   Aleksandar ke Srpske put ka ostvarivanju naglasio je Perišić -da rusko
    Pavić izjavio je da na prostoru slobode .               raskidanje sa Zapadom, libe-
    na kom istorijski žive Srbi ni-      Evrointegracije se– nagla- ralizmom i globalizacijom, pa-
    jedan narod ne može da pokre- sio je Dušan Proroković – (zlo) radigmatično gradi drugačije
    ne proces dekolonizacije nego upotrebljavaju za sprovođenje pozicije i odnose, ne samo za
    oni, naglasivši da se dekoloni- koncepta     neolkolonijalizma Rusiju, nego za ceo svet, pa ti-
    zacija mora provesti i u BiH i   prema balkanskim narodima i me i za Srpsku i Srbe na Bal-
    Republici Srpskoj i u Srbiji .   državama . Кljučne karakteri- kanu . Dakle, šta znači samoo-
       – Predsednik Republike stike posmatranog fenomena, predeljenje Srpske? Samopre-
    Srpske Milorad Dodik je u in- pored nametanja ekonomskog deljenje nije samo politički i
    tervjuu za beogradsku Politiku modela zahvaljujući kojem ba- diplomatski otpor Sjedinjenim
    govorio o potrebi ”dekoloniza- laknske zemlje ostaju nesamo- Državama da unitarizuju BiH
    cije”, odnosno antikolonijalnoj stalne u ovom domenu i upa- već samopredeljenje porazu-
    borbi . I to nije bio poziv upu- daju u status trajnog tehnološ- meva i opredeljenje Srpske za
    ćen samo Srbima . Dakle, po- kog zaostajanja, jesu i perma- suverenizam .
    sle skoro tri decenije zapadne nentno nametanje društvenih          – Ruska pobeda je možda
    ”demokratizacije” ovih prosto- obrazaca (proglašavanje šta nedovoljna, ali bitna pretpo-
    ra, došli smo do poziva na de- je politički korektno i samim stavka da se Evropa dekolo-
    kolonizaciju, i to usred Evro- tim dozvoljeno, a šta je politič- nizuje, odnosno – oslobodi i
    pe . Očigledno je da je model ki nekorektno i nedozvoljeno) predominacije Sjedinjenih Dr-
    zapadnog tutorstva na ovim koji utiču na promenu sistema žava i američkih vazalnih po-
    prostorima doživeo krah, kao vrednosti i „produkcija“ elite litičkih garnitura u zemljama
    što je i morao . Dekolonizaci- koja je zadužena da implemen- EU koje su tokom tri protekle
    ja – ukazao je Pavić – ne znači tira rešenja po cenu potpu- decenije bile disciplinovani i
    samo oslobađanje od očigled- ne unutrašnje destabilizacije . revnosni suizvođači i antie-
    nog stranog tutorstva, poput Кrajnji cilj ovako usmerenog vropskih i antisrpskih proje-
    tzv . visokog predstavnika, već procesa jesu okupacija insti- kata i operacija Vašingtona . A
    i oslobađanje od neoliberalnih tucija, smanjivanje otpornosti dekolonizacija Evropske unije
    matrica koje su, pod plaštom društva i bezobalna eksploata- će – rekao je Đuro Bilbija –
    ”demokratije”, donele samo cija svih resursa lociranih na bitno olakšati i ubrzati deko-
    nove modele porobljavanja .     jednom području (tržište, rad- lonizaciju srpskog prostora,
       Aleksandar Raković je na snaga, prirodna bogatstva i u toj meri da uslovni Satleri,
    ocijenio da je Bosna i Herce- td .) .                  Marfiji i Hilovi ni u Sarajevu
    govina je nametnuta državna        Globalni sukob Zapad– ni u Beogradu ni u Podgorici
    tvorevina koja nema buduć- Rusija, ocijenio je Srđan Peri- više nikad neće biti „zverke“
    nost . Sva tri naroda doživlja- šić, govori da je Rusija u njemu koje su godinama bili . Lajčaci
    vaju saživot u Bosni i Hercego- konačno raskinula sa Zapadom i Eskobari postaće nepotrebni
    vini kao okov . Razdruživanje (tzv . „jezgrom“), liberalizmom i onima koji su ih na Srbe huš-
    Bosne i Hercegovine je jedino i američkom hegemonijom . kali iz Vašingtona i Brisela .
    razumno rešenje kako bi se Rat na području istočne Evro-           Demokratizacija u Bosni
    svi narodi razrešili nepodno- pe je te veze srušio . Rusija je i Hercegovini jedino je mo-
    šljivog tereta . Stoga je pravo napustila Zapad .          guća u Republici Srpskoj gdje
    na samoopredeljenje Republi-       „Moramo da razumemo su rukovodstvo i narod traj-
                      fundamentalnu činjenicu –
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13