Page 7 - Bilten_133_lat
P. 7

Bilten broj 133, jun 2023.                     7
                                   Još jedna tribina o Republici Srpskoj


    Savezne Republike Jugoslavije naveo je politikolog Nenad da nedavni prelet američkih
    Živadin Jovanović .         Кecmanović . Dodik je, po nje- bombardera iznad BiH, pred-
       Pravo srpskog naroda u govom mišljenju, u politički stavlja mjeru zastrašivanja, u
    Bosni i Hercegovini je neotu- vokabular uveo dekolonizaciju nedostatku političkih alata za
    đivo prirodno pravo i ne može i samoopredjeljenje .          disciplinovanje lidera Srpske .
    se osporiti, a jedan od priori-      – Po povratku iz Moskve       – Sve više je najava da se
    teta trebalo bi da budu dalji jasno je stavio do znanja da sa nakon nasilnog upada alban-
    napori učvršćivanja Republike Putinom nije razgovarao sa- skih specijalaca, zaštićenih
    Srpske na međunarodnom pla- mo o energetskoj stabilnosti i vojnicima Кfora, u zgrade je-
    nu, rekao je Jovanović .      naglasio da niko pametan ne dinica lokalne samouprave na
       – Rekao bih da je Srp- bi poželio da obračun super- sjeveru Кosova i Metohije pri-
    ska ostvarila velike rezultate u sila bude u BiH – istakao je prema adekvatan scenarij i za
    afirmaciji na međunarodnom Кecmanović .               Srpsku . Razmatra se način na
    planu . Tu nemam u vidu samo       Po ocjeni Siniše Ljepoje- koji bi se beogradski protesti
    strateške partnerske odnose sa vića, dio napora za opstanak „prelili“ u Banjaluku, a inici-
    Ruskom Federacijom i Bjelo- Republike Srpske je i antikolo- jativu treba da pokrenu partije
    rusijom, već i odnose sa Tur- nijalna borba jer Bosna i Her- čiji su politički lideri otvoreno
    skom, Izraelom, Mađarskom i cegovina je jedina evropska i pokazali antiruski stav . Bili bi
    nizom drugih zemalja – ističe zapadna kolonija u kojoj ko- podržani od medija slične ori-
    Jovanović .             lonizatori vjeruju da mogu da jentacije – rekao je Ćeranić i
       Republici Srpskoj se pri- rade šta god žele i nemaju ni- naglasio da je za to, međutim
    pisuje da želi razgradnju Dej- kakvu odgovornost .           potreban povod, koji još nije
    tonskog sporazuma kako bi         – U odlučnost Republike pronađen .
    dobila argument za konačnu Srpske i njenu unutrašnju sna-          Proces   dekolonizacije
    samostalnost, što nije istina, gu da se izbori za svoja prava     BiH, naveo je on, zavisiće od
    čulo se na skupu .         i svoje mjesto u svijetu ne bi ishoda ruske vojne operacije u
       – To je akt samoodbrane trebalo sumnjati . To će, ipak, Ukrajini .
    od pokušaja daljeg poništava- biti dug proces . U ovoj fazi je        Jedini način da BiH po-
    nja Republike Srpske iznutra vjerovatnija, realnija veća sa- stane slobodna i demokratska
    i poziv drugima u BiH da ne mostalnost unutar državne jeste da sarajevska elita shva-
    slušaju više strance nego da zajednice i to vrijeme bi tre- ti da radi štetu svog naroda i
    pokušaju da se bratski sastanu balo iskoristiti za unutrašnju da pokuša zajedno sa Srpskom
    i dogovore pod kojim uslovima izgradnju i jačanje društvene demokratizaciju BiH, ističe
    mogu da nastave dalji zajed- i državne infrastrukture kako politički analitičar Dragomir
    nički život i uskrate moguć- bi se – naglasio je Ljepovjević Anđelković .
    nost stranim silama da se na – spremno dočekalo vrijeme           – Ako se to ne desi, Srp-
    ponižavajući način miješaju u potpunog uspostavljanja no- ska će morati, prije ili kasnije,
    živote ljudi u BiH – rekao je vog uređenja svijeta . Jer, na da sama ide putem dekoloni-
    bivši šef diplomatije SRJ Vla- kraju ipak ostvarivanje ciljeva zacije, kako bi zaštitila naci-
    dislav Jovanović .         u najvećoj mjeri zavisi od unu- onalna i demokratska prava
       Dekolonizacija BiH je za- trašnje snage i spremnosti jed- svojih građana, a to podrazu-
    jednički interes sva tri naro- nog društva .              mijeva razdruživanje – dodaje
    da kao što je interes SAD da       Stručnjak za bezbjed- Anđelković .
    podstiče lokalne antagonizme, nost Predrag Ćeranić je rekao

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12