Page 6 - Bilten_133_lat
P. 6

6                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji  Još jedna tribina o Republici Srpskoj    predstavile kao zli hegemon . ekonomski nadmoćna Кina, a pozdravio šef Predstavništva
    Nekadašnji simbol slobode i zatim najveće zemlje u Aziji Republike Srpske u Srbiji Mla-
    prosperiteta, blagostanja i sre- (Iran) Africi (Egipat, Saudija, đen Cicović .
    će, čijim uspjesima u ekono- Emirati) i Latinskoj Americi           BiH je zapala u ćorso-
    miji, nauci, tehnici, kulturi, (Brazil, Argentina, Venecue- kak iz kojeg ne zna da se vrati

    tehnologiji se divio čitav svijet la) . Najzad, mnoštvo srednjih i nađe svoj put kao slobodna
    i oponašao „američki način ži- i manjih zemalja na svim kon- zemlja tri naroda i dva entite-
    vota“, „američke vrijednosti“, tinentima podiže glavu protiv ta, a taj bezizlaz načinio je od
    „američki san“, urušio se i iz- neokolonijalizma kolektivnog nje klasičnu koloniju zapadnih
    vrnuo na vidjelo svoje mračno Zapada, Amerike, Blek roka, sila, rekao je šef Predstavniš-
    naličje . Odjednom su pod svje- 300 porodica . I kako je rekao tva Republike Srpske u Srbiji
    tlost reflektora isplivale di- Berluskoni, uspjeli smo da izo- Mlađen Cicović na tribini u
    plomatske laži i prevare, tajne lujemo Rusiju, a nas je izolo- Beogradu „Dekolonizacija BiH
    operacije CIA, smjene režima, vao čitav svijet“ .           i samoopredjeljenje Srpske“
    laboratorije za masovno ubija-      To je širi kontekst u kome organizaciji informativno-po-
    nje, duboka država, zakulisni su se na meti našle Srpska i Sr- litičkih portala Sve o Srpskoj i
    centri moći, zlatna milijarda, bija, odnosno neposlušni Srbi, Fakti uz podršku Predstavniš-
    projektovane pandemije . O koje nisu uspjeli da „nauče pa- tva RS u Srbiji .
    brojnim tzv . humanim preve- meti“ ni sa dva bombardovanja          Cicović je na početku tri-
    tivnim vojnim intervencijama osiromašenim       uranijumom“ bine u pres-centru Udruženja
    da i ne govorimo          jer jer za njih predstaljaju cr- novinara Srbije istakao da su
       Najzad to se kao bume- nu rupu u okruženju susjed- stranci za četvrt vijeka prav-
    rang vratilo u same SAD, gdje nih država koje su integrisali nim nasiljem učinili da vlast u
    je demokratski izabrani pred- u NATO .                 Federaciji BiH postane zavisna
    sjednik u toku mnadata izlo-       O tome je konkretnije bila o stranoj sili, što Republiku
    žen nevjerovatnom vrijeđanju, riječ na Tribini „Dekolonizaci- Srpsku polako gura iz BiH, ma
    ponižavanju i maltretiranju . Iz ja BiH i samoopredjeljenje Re- koliko je istovremeno za sve i
    čega se jedino da zaključiti da publike Srpske“ u organizaciji svašta napadali .
    se izdvojila grupa predstavni- portala „Sve o Srpskoj“ i „Fak-        – Imajući u vidu da je po-
    ka najbogatijih 300 porodica ti“ uz podršku Predstavništva litičko Sarajevo opredijeljeno
    tipa Rotšilda, Rofelera, Mar- Republika Srpske u Srbiji .        za trajno tutorstvo Zapada,
    doka, Gejtsa i sl . koje preko      Na tribini održanoj u če- dekolonizacija BiH je, ipak,
    svojih multinacionalnih kor- tvrtak 8 . juna govorili su Vla- moguća samo u Republici Srp-
    poracija, Svetske banke, MMF dislav Jovanović, Živadin Jo- skoj, gdje su rukovodstvo i na-
    i međunarodnih organizacije vanović, Nenad Кecmanović, rod trajno opredijeljeni za slo-
    finansijski kontrolišu čitavu Siniša Ljepojević, Aleksandar bodu – rekao je Cicović .
    planetu . Putin je u iznudicii Pavić, Dragomir Anđelković,        Pitanje Republike Srp-
    prihvatio njihov izazov . Rusija Aleksandar Raković, Predrag ske povezano je sa neriješenim
    je uspjela da se održi uprkos u Ćeranić, Dušan Proroković, srpskim nacionalnim pitanjem
    istoriji neviđenih sankcija i u Srđan Perišić i Đuro Bilbija .     na Balkanu koje će biti riješe-
    specijalnoj operaciji u Ukraji-     Moderator Tribine bio je no u okviru globalnog rješenja
    ni demonstrirala vojnu superi- Đuro Bilbija, urednik porta- srpskog nacionalnog pitanja,
    ornost u odnosu na kolektivni la „Sve o Srpskoj“ i „Fakti“, a rekao je bivši šef diplomatije
    Zapad . Zato joj se pridružila učesnike je u ime organizatora
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11