Page 5 - Bilten_133_lat
P. 5

Bilten broj 133, jun 2023.                     5
                                   Još jedna tribina o Republici Srpskoj     Dekolonizacija     i samoopredjeljenje

       Pošto je kolonijalizam RS, mogao bi se steći pogrešan prerasla je u neokololonijali-
    ukinut još krajem Prvog svjet- utisak da je Tribina bila posve- zam . Da li zato što se, nakon
    skog rata deklaracijom Lige ćena istorijskoj temi . Nažalost pada Berlinskog zida i nestan-
    naroda, a princip samoopre- vrlo je savremena jer je posve- ka istočne kontrateže, njena
    djeljenja naroda je u povelji ćena gorućoj temi današnjice moć toliko raspojasala da ni-
    Ujedinjenih nacija zapisan na globalnom nivou sa konse- je mogla da se samoograniči,
    uporedo sa suverenitetom dr- kvencama na lokalu .           ili zato što se ubrzo nemoćno
    žava, da u punom naslovu Tri-       Jedina supersila u teku- suočila sa opadanjem vlasti-
    bine ne stoji da je riječ o BiH i ćoj fazi globalne dominacije te moći, tek SAD su se svijetu

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10