Page 3 - Bilten_133_lat
P. 3

Bilten broj 133, jun 2023.                     3
                                   Putinovo priznanje Dodiku    Saborcu protiv unipolarne    hegemonije
       Ruski predsjednik Vladi- saopštenju Кremlja, prenose primjernu lojalnost kolektiv-
    mir Putin dodijelio je 6 . juna RIA novosti              nom Zapadu u proksi ratu na
    predsjedniku Republike Srp-        Vidimo da u odgovaraju- granici Rusije . To uključuje
    ske Miloradu Dodiku Orden ćem sažetom obrazloženju, po i jednostano nastupanje boš-
    Aleksandra Nevskog .        redoslijedu najprije stoji da se njačkih diplomata ispred BiH
       „Za veliki doprinos ra- orden dodjeljuje za veliki Do- u međunarodnim institucija-
    zvoju saradnje Ruske Federa- dikov doprinos saradnji Ruske ma i organizacijama . Suvišno
    cije i Bosne i Hercegovine, ja- Federacije sa BiH, što može i je i pominjati negativno pri-
    čanju partnerstva sa Republi- da iznenadi . Zašto? Zato što strasno izvještavanje medija iz
    kom Srpskom, Ordenom Alek- bošnjačka, manje i hrvatska Ukrajine  . Ne na posljednjem
    sandra Nevskog odlikovan je politička elita u FBiH ne pro- mjestu treba pomenuti i nega-
    predsednik Republike Srpske pušta priliku da osudi Puti- tivan stav prema predsjedniku
    Milorad Dodik”, navodi se u novu specijalnu operaciju kao Ruske Federacije .
                      agresiju na Ukrajinu i iskaže

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   1   2   3   4   5   6   7   8