Page 4 - Bilten_133_lat
P. 4

4                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
             Putinovo priznanje Dodiku
       Objašnjenje treba potra- suštinska razlika koju ozbilj-
    žiti u činjenicama da je RF na ruska spoljna politika Ru-
    priznala BiH kao državu već ske Federacije uvijek podvlači,
    samim njenim prijemom u bez obzira što je kolektivni Za-
    UN još daleke 1992 . godine, pad bacio pod noge sve među-
    ali da je, takođe, bila jedna od narodne ugovore, garancije,
    zemalja garanata Dejtonskog potpise, pa makar da su, kao
    sporazuma . Iz potonjeg pak u slučaju Dejtonskog sporazu-
    slijedi da spoljnu politiku BiH ma, sami bili njegovi kreatori .
    vodi tronacionalno Predsjed- Prije ili kasnije međunarodna
    ništvo koje odlučuje konsen- zajednica će morati da se vrati
    zusom . Drugim riječima da se međunarodnom pravu i u to-

    stavom BiH ne može smatrati me poći od dokumenata koji se
    ono s čim se ne slaže Repu- danas naveliko zanemaruju .
    blika Srpska odnosno srpski        Postoji i nešto što nije na-
    predstavnik u državnom vrhu . značeno u kratkom obrazlože-

    Nije tek rutinski manir ponav- nju za dodjelu ordena, a što ni-
    ljanje ruskih zvaničnika da RF je manje važno . Putin i Dodik
    podržava Dejtonski sporazum, su saborci u borbi protiv uni-
    podrazumijeva se u njegovom polarne hegemonije . Partner-
    originalu a ne u brojnim revi- stvo najveća zemlja na svijetu i
    diranim verzijama .         supersila, koja sa Кinom pred-
       Rukovodstvo Rapublike vodi globalnu borbu za višepo-
    Srpska, posebno predsjednik larni svet i Dodika, lidera RS,
    Dodik, zaslužni su da se BiH, koji predstavlja tek polovinu
    dosljedno njenom Ustavu, ni- nevelike BiH, djeluje nesraz-
    je pridružila sankcijama protiv mjerna . Ali može se reći da je
    Rusije, kao ni NATO-u koji je Srpska sa ocima osnivačima
    vojna komponenta antiruske još ‚92, započela tu borbu, da
    politike kolektivnog Zapada . Dodik već 20 godina uspješno
    Da u međunarodnoj javnosti nastavlja . Najzad, on je, pored

    ne bi bilo zabune, Dodik odbi- ostalog, prošle godine na vr-
    ja članstvo u NATO-u, iznosi huncu antiruske histerije na
    izdvojen stav Srpske po pita- Zapadu, Putinu dodijelio viso-
    nju sankcija i nedvosmisleno ko odlikovanje Republike Srp-
    izražava solidarnost sa Rusi- ske .
    jom . A Rusija i Putin to u sva-
    koj prilici publikuju i znaju da
    cijene .
       U naizgled sitnoj termi-
    nološkoj razlici između „sarad-
    nja“ sa BiH i „partnerstvo“ sa
    Republikom Srpskom krije se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9