Page 4 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 4

4          Извјештај о раду за 2015. годину                                                                            5
           Као и ранијих година, Представништво је на пољу културе остварило веома                         И у 2015. години реализовали смо одређене активности које нисмо
        садржајну сарадњу коју сваке године проширујемо са новим активностима.                     планирали као конкретне задатке у Програму и плану рада за 2015. годину. То се

        Већ традиционално учествујемо у обиљежавању Дана св. Ћирила и Методија и                        првенствено односи на организовање наступа винара и виноградара из Републике
        Кочићевог дана, учествујемо у организацији Међународног дјечијег фестивала                       Српске на  сајму вина “Beowine”, међународни регионални сајам привреде
        фолклора “Лицидерско срце” и подржавамо Фестивал поезије београдских                       „СуСајам 2015“ у Суботици, манифестацију „Дани Републике Српске на Факултету
        основаца “Мали победник“. И ове године успјешно смо реализовали наш                      политичких наука у Београду“, манифестацију “Балкански скок пријатељства
        пројекат - манифестацију “Дани Српске у Србији” и успјешно организовали наступ                     2015”, 20. сусрете српских земаља, 15. традиционални Завичајни збор-косидбу
        Републике Српске на јубиларном 60. Међународном београдском сајму књига,                        који је одржан на Фрушкој Гори, “Дорћолијада 2015”, обиљежавање 140 година
        и обиљежили тридесетпрвугодишњицу смрти књижевника Бранка Ћопића. Као                          Српског устанка против Турака, премијера филма “Дјеца”, неколико изложби
        и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву са циљем                       наших аутора, као и двије важне научне конференције “Дејтонски споразум -
        презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике Српске и                       две деценије мира и поуке за свет” и “Суд и тужилаштво БиХ у контексту (де)

        пружали подршку у представљању књига из Републике Српске.                                стабилизације Републике Српске”.


           У 2015. години проширили смо сарадњу са завичајним удружењима Срба                           О свим пословима и активностима којима смо се бавили у 2015. години
        поријеклом из Републике Српске/БиХ који живе и раде у Србији којима смо                   дајемо шире образложење по областима у наредном дијелу Извјештаја.
        помогли у организацији: Свесрпског сабора код манастира Крушедол на Фрушкој
        гори, Буковичког завичајног збора Крајишника, скупа који је организовало
        Удружења Срба из општина Босанске Крајине у Федерацији БиХ поводом 140                         1. Привредна и економска сарадња
        година од Српског устанка и др.
                                                                       У 2015. години настављене су активности на пројекту „Подриње“ у
           Такође, проширили смо спортску сарадњу пружањем подршке у                         којем Представништво има улогу координатора оперативних активности.
        организовању манифестације 20. зимски сусрети српских земаља који су одржани                      Представништво је посредовало у организовању састанка који су министар

        у Олимпијском центру Јахорина, падобранске манифестације “Балкански скок                        привреде Републике Србије Жељко Сертић и Златан Клокић, министар за
        пријатељства 2015” и “Дорћолијада 2015”.                                        економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске са сарадницима
                                                                    одржали 28. фебруара у Министарству привреде Републике Србије на тему
           Познато је да у области борачко-инвалидске заштите свакодневно обављамо                     Програм развоја регије Подриње. Том приликом министри Клокић и Сертић
        послове који су Представништву пренесени из надлежности Министарства рада                        потписали су Анекс 1. уз Протокол о сарадњи на пројекту „Подриње“ између Владе
        и борачко- инвалидске заштите Владе Републике Српске, а ови послови се и даље                      Републике Српске и Владе Републике Србије. Економски институт у Бањалуци и
        проширују на већи број корисника права из ове области.                                 Министарство привреде Србије завршили су и усагласили полазна програмска

                                                                    докумената, студију „Сличности и комплементарности привредне структуре
           Такође,свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем                      Републике Србије и Републике Српске као основе јачања економске сарадње“

        резиденцијалног објекта „Вила Републике Српске“, а имамо и низ других сталних                      и Програм развоја регије Подриње као њеног саставног дијела. Извршено је
        обавеза, као што су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других                    ажурирање чланова Радне групе и Савјета корисника Програма.
        активности које су резултат сарадње са институцијама и субјектима из Републике                         Представништво је организовало конститутивне сједнице Савјета корисника
        Српске.                                                         Програма и Радне групе за реализацију пројекта “Подриње“ које су одржане 15.
                                                                    јуна у Ужицу. Сједницама су, поред градоначелника, начелника, предсједника и
           Као и до сада, посебну пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању                        представника подрињских општина у Србији и Републици Српској, присуствовали:
        веб-сајта Представништва, редовном објављивању Билтена и Економских                        министар за привреду у Влади Србије Жељко Сертић и министар за економске
        прегледа из Републике Српске и Србије.                                         односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске Златан Клокић.
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9