Page 5 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 5

4 Извјештај о раду за 2015. годину                                  5
  Као и ранијих година, Представништво је на пољу културе остварило веома   И у 2015. години реализовали смо одређене активности које нисмо
 садржајну сарадњу коју сваке године проширујемо са новим активностима.  планирали као конкретне задатке у Програму и плану рада за 2015. годину. То се

 Већ традиционално учествујемо у обиљежавању Дана св. Ћирила и Методија и  првенствено односи на организовање наступа винара и виноградара из Републике
 Кочићевог дана, учествујемо у организацији Међународног дјечијег фестивала  Српске на  сајму вина “Beowine”, међународни регионални сајам привреде
 фолклора “Лицидерско срце” и подржавамо Фестивал поезије београдских  „СуСајам 2015“ у Суботици, манифестацију „Дани Републике Српске на Факултету
 основаца “Мали победник“. И ове године успјешно смо реализовали наш  политичких наука у Београду“, манифестацију “Балкански скок пријатељства
 пројекат - манифестацију “Дани Српске у Србији” и успјешно организовали наступ  2015”, 20. сусрете српских земаља, 15. традиционални Завичајни збор-косидбу
 Републике Српске на јубиларном 60. Међународном београдском сајму књига,  који је одржан на Фрушкој Гори, “Дорћолијада 2015”, обиљежавање 140 година
 и обиљежили тридесетпрвугодишњицу смрти књижевника Бранка Ћопића. Као  Српског устанка против Турака, премијера филма “Дјеца”, неколико изложби
 и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву са циљем  наших аутора, као и двије важне научне конференције “Дејтонски споразум -
 презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике Српске и  две деценије мира и поуке за свет” и “Суд и тужилаштво БиХ у контексту (де)

 пружали подршку у представљању књига из Републике Српске. стабилизације Републике Српске”.


  У 2015. години проширили смо сарадњу са завичајним удружењима Срба   О свим пословима и активностима којима смо се бавили у 2015. години
 поријеклом из Републике Српске/БиХ који живе и раде у Србији којима смо  дајемо шире образложење по областима у наредном дијелу Извјештаја.
 помогли у организацији: Свесрпског сабора код манастира Крушедол на Фрушкој
 гори, Буковичког завичајног збора Крајишника, скупа који је организовало
 Удружења Срба из општина Босанске Крајине у Федерацији БиХ поводом 140  1. Привредна и економска сарадња
 година од Српског устанка и др.
           У 2015. години настављене су активности на пројекту „Подриње“ у
  Такође, проширили смо спортску сарадњу пружањем подршке у  којем Представништво има улогу координатора оперативних активности.
 организовању манифестације 20. зимски сусрети српских земаља који су одржани  Представништво је посредовало у организовању састанка који су министар

 у Олимпијском центру Јахорина, падобранске манифестације “Балкански скок  привреде Републике Србије Жељко Сертић и Златан Клокић, министар за
 пријатељства 2015” и “Дорћолијада 2015”.  економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске са сарадницима
        одржали 28. фебруара у Министарству привреде Републике Србије на тему
  Познато је да у области борачко-инвалидске заштите свакодневно обављамо  Програм развоја регије Подриње. Том приликом министри Клокић и Сертић
 послове који су Представништву пренесени из надлежности Министарства рада  потписали су Анекс 1. уз Протокол о сарадњи на пројекту „Подриње“ између Владе
 и борачко- инвалидске заштите Владе Републике Српске, а ови послови се и даље  Републике Српске и Владе Републике Србије. Економски институт у Бањалуци и
 проширују на већи број корисника права из ове области.  Министарство привреде Србије завршили су и усагласили полазна програмска

        докумената, студију „Сличности и комплементарности привредне структуре
  Такође,свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем  Републике Србије и Републике Српске као основе јачања економске сарадње“

 резиденцијалног објекта „Вила Републике Српске“, а имамо и низ других сталних  и Програм развоја регије Подриње као њеног саставног дијела. Извршено је
 обавеза, као што су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других  ажурирање чланова Радне групе и Савјета корисника Програма.
 активности које су резултат сарадње са институцијама и субјектима из Републике   Представништво је организовало конститутивне сједнице Савјета корисника
 Српске.    Програма и Радне групе за реализацију пројекта “Подриње“ које су одржане 15.
        јуна у Ужицу. Сједницама су, поред градоначелника, начелника, предсједника и
  Као и до сада, посебну пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању  представника подрињских општина у Србији и Републици Српској, присуствовали:
 веб-сајта Представништва, редовном објављивању Билтена и Економских  министар за привреду у Влади Србије Жељко Сертић и министар за економске
 прегледа из Републике Српске и Србије. односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске Златан Клокић.
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10