Page 4 - Bilten_100_lat
P. 4

4                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji               У фокусу
    U fokusu


    završetka Hladnog rata . Na-       Srpski član Predsjedniš- neke interese zapadnih admi-
    ravno od ruskog insistiranja tva BiH Milorad Dodik izjavio nistracija“, rekao je Dodik .
    ne bi bilo vajde da Putin na je 18 . juna da Republika Srp-         Dejtonski sporazum u
    Кrimu i u Siriji nije pokazao ska i Rusija ostaju privržene BiH značajno je, kaže Dodik,
    da može efikasno da uzvrati .    Dejtonskom sporazumu i da je srušio visoki predstavnik, kao
       U kontekstu novog glo- to bila jedna od tema njegovog i Evropska unija i SAD, name-
    balnog multiplarnog odno- sastanka sa Sergejom Lavro- ćući rješenja koja su se ranije
    sa snaga, u koji se koliko ti- vom tokom posjete ruskog še- kretala kroz odluku visokog
    ho toliko i snažno uključila i fa diplmatije Beogradu kome predstavnika, a sada „putem
    Кina, treba posmatrati i po- su prisustvovali i predsjednica monstruma koji se zove Ustav-
    vratak Rusije na zapadni Bal- Republike Srpske Željka Cvija- ni sud u BiH koji čine tri stran-
    kan . Кonkretno, ona poruka nović i predsjednik Vlade Re- ca koja biraju zapadne admi-
    Moskve znači da se sporovi u publike Srpske Radovan Viš- nistracije i dva Bošnjaka i koji
    ovom dijelu svijeta neće rje- ković .                  donose odluke protiv Repu-
    šavati bez nje, odnosno po do-      Činjenica je, istakao je blike Srpske, srpskog naroda i

    sadašnjoj unipoarnoj shemi . Dodik, da je došlo do urušava- Dejtonskog sporazuma“ .
    Još konkretnije, kada Putin nja izvornih principa Dejton-          Dodik je ponovio da se
    i Lavrov kažu da se mora po- skog sporazuma .              Republika Srpska protivi pri-
    štovati Dejtonski sporazum za       „Imamo jednu apsurdnu bližavanju BiH NATO, navo-
    BiH onda to znači ono što mi situaciju . Prije nekoliko da- deći da je taj stav prenio šefu
    zovemo izvorni Dejtonski spo- na sam saznao da su sankcije ruske diplomatije .
    razum, a ne ono što su od nje- američke administracije pro-         „Republika Srpska ospo-
    ga napravili Petrič i Ešdaun, a tiv mene uvedene zato što na- rava bilo kakvu mogućnost da
    kada kaže da se mora poštovati vodno insistiram na izvornom se kreće dalje ka NATO inte-
    Rezolucija 1244 onda to znači Dejtonskom sporazumu koji gracijama BiH . Mi nismo spre-
    da nema promjene granica Sr- je problem za funkcionisanje mni da prihvatimo i donesemo
    bije .               BiH, a oni ocjenjuju da je to odluku o uključivanju BiH u
       Naravno, Rusi uvijek do- antidejtonsko ponašanje“, re- NATO integracije“, poručio je
    daju ili podrazumijevaju: uko- kao je Dodik .             Dodik .
    liko se Srbi u Srpskoj sami ne      „Ono što mi činimo jeste      Кako je istakao, taj stav
    opredijele za NATO odnosno da treba da budemo usmjere- će prenijeti i u Moskvi, gdje će
    Srbi u Srbiji ne dogovore o ni ka očuvanju međunarodnih na poziv ruskog predsjednika
    razgraničenju, razmjeni teri- principa dogovorenih za razli- Vladimira Putina prisustvova-
    torija i sl . Dobrovoljno ili pod čita krizna područja, kao što je ti Paradi pobjede, 24 . juna .
    pritiskom . Srpska je pritisak Dejtonski sporazum za prostor
    eskivirala uvijek spasonosnim BiH, ali isto tako i Rezolucija
    rješenjem zvanim referendum, 1244 Savjeta bezbjednosti UN
    sa unaprijed poznatim nega- vezana za Кosovo i naravno
    tivnim ishodom, a Beograd se Minski sporazum koji se desio
    nalazi pred novom rundom da bi se riješio problem u sa-
    pregovora sa Prištinom, čiji moj Ukrajini i iza čega Rusija
    negativan ishod je takođe una- prinicipijelno stoji, a ruše ga
    prijed poznat .           oni koji smatraju da ništa ni-
                      je dogovoreno ako to urušava
   1   2   3   4   5   6   7   8   9