Page 9 - Bilten_120_cir
P. 9

Билтен број 120, април 2022.                      9
                                      Лакташи добили статус града


    Због ове посљедње мјере руко- оног иначе типично нашег „нек српском члану Предсједни-
    водство општине било је позва- цркне комшијина крава“ . Неш- штва БиХ Милораду Додику и

    но на одговорност у Сарајево . то као спортски фер плеј који предсједнику Српске Жељки
    Локални одговор био је колико су још ка младићи научили иг- Цвијановић .
    прост толико и економски ло- рајући кошарку .                 Бојић је истакао да ова
    гичан . Ми редовно измирујемо       Тако долазимо до још локална заједница има озбиљ-
    и републичке и савезне таксе, једне необичне карактеристике не планове да се припрема за
    а одрицање од општинске је Лакташа . Ту спорт број један добијање грађевинске дозволе
    наша ствар и имамо своју ра- није футбал него кошарка . У за изградњу средњошколског
    чуницу, односно индиректну правилу ногомет играју пери- центра, те да је планирана ре-
    корист . Та операција је дала феријски момци на оближњим конструкција Трга палих бора-
    велики развојни замах Лакта- пољанама, док кошарка спада ца и рјешавање питања кана-
    шима . У посљедњим годинама у дворанске спортове који се лизационе мреже у одређеним
    пред рат, поред асвалтираних и играју у урбаним срединама . А мјесним заједницама .
    освјетљених саобраћајница ни- „Игокеа“ је стигла чак до Европ-        Говорећи о процедура-
    цале су нове модерно пројекто- ске лиге . Можда су се Лакташи ма које очекују ову локалну
    ване овеће пословно-стамбене и том специфичношћу препо- заједницу, он је навео да се
    куће . У приземљу савремено ручили за статус града .          чека да одлука буде објављена
    опремљени мини производни         Становници Лакташа су у Службеном гласнику и ступи
    погони, ресторани, бензинске 15 . априла на Тргу 9 . јануар на снагу, након чега слиједи из-
    пумпе, продавнице, окружени свечано прославили, уз весеље, мјена прописаних аката .
    уредно шишаним травњацима, музику и ватромет, добијање            Лакташи су статус града
    а у залеђу повртњаци и воћња- статуса града за ту локалну добили дан раније, 14 . априла,
    ци .                заједницу .             одлуком Народне скупштине
       Kонтинуитет    је  обно-     Начелник општине Ми- Републике Српске када су по-
    вљен и послије рата . Актуелни рослав Бојић рекао је да је за- сланици по хитној процедури
    руководиоци општине држе служено добијен статус од ис- усвојили Закон о граду Лакта-
    неформалне    консултативне   торијског значаја за Лакташе ши . У вези с тиме, по хитној
    састанке са своји претходни- јер је локална администрација процедури је усвојен и Закон
    цима од којих су многи одав- уложила значајан труд .          о измјени и допунама Закона
    но пензионери, а по систему        „Ми смо трећа привреда о територијалној организацији
    „гдје ја стадох, ти продужи“ . у Републици Српској по свим Републике Српске .
    Није им проблем да у локалне параметрима, по пуњењу репу-          Свако у Лакташима ће
    подувате укључе приватни сек- бличког буџета . У прошлој го- вам рећи ништа од тога не би
    тор . Један има пилану и донира дини наша привреда остварила било да није нашег Миле, са
    дрвену грађу, други произво- је приходе од 1,6 милијарди отегнутим гласом „и“ . И заиста
    ди грађевинске бокове, трећи KМ . Сигурно заслужујемо да Миле је био и добар кошаркаш,
    лимарију и браварију, итд . те нам се дио врати кроз капитал- и успјешан предузетник, и ви-
    уз нешто општинских средста- не инвестиције“, рекао је Бојић соки општински функционер у
    ва у најкраћем року израстају новинарима у Лакташима .         прекретним годинама Лакташа
    објекти за комуналне потребе .     Он је захвалио свим ин- на путу од села до града .
    Постоји међу тим приватници- ституцијама које су помогле
    ма, природно, и конкуренција, општини Лакташи у стицању
    али здрава конкуренција, без статуса града – Влади Српске,

    САДРЖАЈ                   НАСЛОВНА
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14