Saradnja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

  1. Početna
  2. Aktivnosti
  3. Saradnja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

Predstavništvo obavlja poslove i zadatke koji se odnose na unapređenje i razvoj saradnje u oblasti boračko-invalidske zaštite i zdravstva i socijalne zaštite između Republike Srpske i Srbije. U tom smislu, Predstavništvo obavlja poslove koji se odnose na:

  • ostvarivanje prava lica koja se zdravstveno i socijalno zbrinjavaju u Srbiji i
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite dio poslova koji se odnosi na korisnike ličnih i porodičnih prava koji žive u Srbiji, uz koordinaciju rada i saradnju sa nadležnim ministarstvima, opštinskim organima uprave i drugim institucijama Republike Srpske i Srbije.

Aktivnosti Predstavništva u oblasti boračko-invalidske zaštite i zdravstva i socijalne zaštite

Saradnja u oblasti boračko-invalidske zaštite

Predstavništvo mjesečno dostavlja podatake za obračun Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Navedeni podaci se odnose na korisnike koji svoja prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ostvaruju preko Predstavništva, a u Predstavništvo iz opština u Republici Srpskoj redovno pristižu i novi spisi na obradu.

Predstavništvo svakog mjeseca preuzima obračun iz informacionog sistema Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, priprema i ažurira spiskove korisnika lične i porodične invalidnine, vrši preračunavanje iznosa obračunatih u KM u odgovarajuće iznose u evrima u kojima se vrši isplata i podatke dostavlja u banku. Predstavništvo vodi evidenciju i o novim korisnicima i priprema svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna da bi korisnici ostavrili svoja prava, i u redovnom je kontaktu sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite i opštinskim organima boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, i prema potrebi sa odgovarajućim institucijama Republike Srbije.

Saradnja u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

Predstavništvo će nastaviti sa zalaganjem da se u oblasti zdravstva i socijalne zaštite riješe problemi ostavrivanja prava na zdravstvenu zaštitu sa kojim se suočavaju državljani Republike Srpske koji veći dio godine žive u Srbiji, prvenstveno studenti koji studiraju u Srbiji. Takođe, nastojaćemo i dalje da pokušamo riješiti problem penzionera koji su imali izbjeglički status, a sada imaju dvojno državljanstvo i ličnu kartu Srbije i ne žele da odjave prebivalište iz BiH, jer imaju imovinska potraživanja u Federaciji. Pravo na zdravstvenu zaštitu za ove kategorije korisnika regulisano je članom 13 Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju. Prijedlog za rješavanje ovih problema mogao bi biti razmatran na satanku na kojem bi prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Zavoda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, Zavoda za socijalno osiguranje Srbije, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske. Za realizaciju ove aktivnosti, neophodna je podrška navedenih institucija.

Изборник