Nauka i tehnologija su oblasti koje su ugrađene u temelj svakog savremenog društva i razvoj i prosperitet svake ljudske zajednice počiva upravo na njima. Naučno-tehnička dostignuća prožimaju sve aspekte ljudskog života, posebno danas u eri globalizacije i sve bržeg tehnološkog napretka. Potpuno je jasno da nauka, tehnološki razvoj i inovacije imaju ulogu najvažnijeg generatora ekonomskog razvoja.

Naučnotehnološki razvoj u Republici Srpskoj je danas fokusiran ka što bržem uključivanju u Evropsku istraživačku oblast i regionalne istraživačke mreže i asocijacije. Najveći dio domaćih naučnoistraživačkih aktivnosti se odvija na naučnoistraživačkim institutima i visokoškolskim institucijama. Ključnu ulogu u ovoj oblasti ima resorno tijelo u Vladi Republike Srpske – Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Strategiju razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva u Republici Srpskoj za period 2023 – 2029. pogledajte ovdje.


Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Republici Srpskoj E-CRIS.RS uključuje baze podataka o istraživačkim organizacijama, istraživačima i istraživačkim projektima u RS.


Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske – SARNET je zadužena za izgradnju, razvoj, održavanje i korišćenje informaciono-komunikacione infrastrukture za potrebe visokoškolskih i naučno istraživačkih ustanova Republike Srpske. Uz to, radi na povezivanju sa srodnim institucijama u okruženju i svijetu. SARNET je osnovala Vlada Republike Srpske.

Изборник